สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินปล่อยกู้ 3 เเสน ใครมีสิทธิ เช็คเงื่อนไข

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 23:00 น. 6.1k

มติ ครม.อนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาทให้ ธ. ออมสิน เปิดสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 3 แสนบาท ใครมีสิทธิบ้าง เงื่อนไขเป็นอย่างไร เช็คเลย

มาตรการ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 1,500 ล้านบาท ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด  5,000 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 

  1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
  2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ
  3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพ

เงื่อนไขสินเชื่อ

  • วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท
  • วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
  • ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึง 30 กันยายน 2565
  • ระยะเวลาการกู้  รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี  (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง