“นิพนธ์”กระตุ้นเร่งรัดเบิกจ่ายงบโครงการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ย. 2564 เวลา 6:57 น. 39

“นิพนธ์”เร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กระตุ้นเร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ ชี้ต้องใช้งบประมาณให้ตรงจุด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้มามอบนโยบาย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป

ในระยะที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  จึงควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการ

 

โดยภาคเกษตรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ภาคบริการให้หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 

เช่น การจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด  และควรให้ความสำคัญกับโครงการที่สนับสนุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการ ภายใต้แนวคิด”โครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการจัดทำโครงการพัฒนาที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับกรณีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความสำคัญกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เพื่อเร่งรัดมาตรการการเงินเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ 

 

ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจะใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สำหรับผลการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์) ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง