"ทางหลวงชนบท"อัพเดทเส้นทางกระทบน้ำท่วม ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทาง

20 ต.ค. 2564 | 04:55 น.

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทางใน 14 จังหวัด

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (20 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.)ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์ , อุทัยธานี, นครนายก, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 66 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 34 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทาง แบ่งเป็น

- น้ำท่วมสูง 22 สายทาง (22 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง)

- สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง)

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/ ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)

\"ทางหลวงชนบท\"อัพเดทเส้นทางกระทบน้ำท่วม ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทาง

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมือง, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+800 ถึง 3+900)

3. สายทาง ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จัตุรัส, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 14+800 ถึง 14+830)

4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

5. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037 - แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+050 ถึง 10+400)

6. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิน้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 9+500 ถึง 10+100)

7. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

8. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 6+600)

9. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

10. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+600 ถึง 4+200)

11. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

12. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100)

13. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

14. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

15. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

16. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

17. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+130 ถึง 3+220)

18. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

19. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 67 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

20. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

21. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

22. สายทาง สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 – บ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 17+600 ถึง 18+000)

23. สายทาง สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+100)

24. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

25. สายทาง นฐ.005 สะพานบางหลวงข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+365 ถึง 0+665)

26. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+563)

27. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 - บ้านหนองไก่เหลือง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 4+885 ถึง 4+915)

28. สายทาง กจ.4035 แยก ทล.3443 – บ้านหนองแสลบ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ไหล่ทางทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+680 ถึง 1+720)

29. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 25+000)

30. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 – บ้านสลอบ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 2+300)

31. สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086 – บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+500)

32. สายทาง กจ.4063 แยก ทล.3086 - บ้านน้ำลัด อ.หนองปรือ, บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 3+350)

\"ทางหลวงชนบท\"อัพเดทเส้นทางกระทบน้ำท่วม ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และโปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย ทช.จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้เส้นทางกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ที่มา : เพจกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม