อาลัย “คุณชายดิศ - ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล" ถึงแก่กรรม

18 ต.ค. 2564 เวลา 8:17 น. 17.8k

อาลัย “หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล" หรือ “คุณชายดิศ” ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ถึงแก่กรรมเมื่อเวลาประมาณ 11 โมงของวันนี้ 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ฐานเศรษฐกิจ ได้รับงานการยืนยันข่าวเศร้า ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

อาลัย “คุณชายดิศ - ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล" ถึงแก่กรรม

ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กว่า "18 ตุลาคม 2564 มาพร้อมกับข่าวร้ายกับการจากไปของพี่ชายที่ รักและเคารพนับถือ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้ซึ่งชีวิตมีแต่งาน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯลฯ และก่อนหน้านั้นคือ คุณชาย ดิศนัดดา เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รู้สึกเศร้าจนไม่อยากเขียนอะไร"

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

ทั้งนี้ในเวลาต่อมาได้รับการยืนยันว่า ม.ร.ว. ดิศนัดดา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อช่วงเวลาราว 11 โมงที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดต่างๆต้องให้ทางครอบครัวออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

 

สำหรับประวัติของ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล มีดังนี้

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Indiana University Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2507 เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต โดยรับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเคยดำรงตำแหน่ง ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้รับการโปรดเกล้าฯ ใน พ.ศ. 2510 ให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเต็มกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นระบบในการเพิ่มพื้นที่ป่าของดอยตุง จากภูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นผืนป่าอันสมบูรณ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอันเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนบนที่สูง พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สร้างงานและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ลดปัญหายาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากรัฐบาลต่างประเทศให้ขยายผลงานไปสู่ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอัฟกานิสถาน ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

 

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล  ได้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้บูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่หลายจังหวัด มุ่งเน้นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ดินและเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

 

ผลงานในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ส่งเสริม บูรณาการ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาของประชาชนในชนบท ตามพันธกิจที่มติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย คือ จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทาง การพัฒนาหลักของประเทศทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

 

จากการประเมินเบื้องต้นที่น่าสนใจ พบว่าพื้นที่รับประโยชน์จากการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดำริ 275,714 ไร่ จากการร่วมกับชุมชนและราชการพัฒนาแหล่งนํ้าและสร้างฝาย 6,259 แห่ง

 

รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจาก 109 ล้านบาท (เมื่อเริ่มโครงการ ปี 2553) เป็น 2,676 ล้านบาท

 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ สูงกว่าครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญ คือ 134,890 บาท (คิดเป็นร้อยละ 64) และผ่านพ้นเส้นความยากจนแล้วร้อยละ 74

 

เกิดพื้นที่ป่าและป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรวม 106,580 ไร่ (จังหวัดน่าน เพชรบุรี และ อุทัยธานี) 

 

การพัฒนาอาชีพทางเลือก ทำให้เกิดกลุ่มกองทุนที่บริหารจัดการโดยชุมชน จำนวน 66 กลุ่ม มีสมาชิก 2,150 ครัวเรือน มีเงินในกองทุนหมุนเวียน 12 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง