อัพเดท เกณฑ์เยียวยาเกษตรกร 2564 น้ำท่วม-ภัยพิบัติ สรุปครบที่นี่

18 ต.ค. 2564 | 06:15 น.

อัพเดท เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 2564 เช็คเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย ด้านพืช-ประมง -ปศุสัตว์ แต่ละประเภท สรุปครบที่นี่

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของไทยเวลานี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรมในหลายจังหวัด โดย ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 17 ต.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.) ว่า ในส่วนผลกระทบด้านการเกษตร(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564) จากอุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1ก.ย. 2564– ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 48 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกะทบ 463,615 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5.33 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.61 ล้านไร่  พืชไร่และพืชผัก 1.67 ล้านไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 3.95 หมื่นไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 2.69 หมื่นราย พื้นที่ 2.70 แสนไร่  คิดเป็นเงิน 454.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,700 บาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 38 จังหวัด เกษตรกร 4.09 หมื่นราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 5.70 หมื่นไร่ (บ่อปลา 5.64 หมื่นไร่ บ่อกุ้ง 574 ไร่) กระชัง 4.48 หมื่นตารางเมตร สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,362 ราย พื้นที่ 1,725 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 22,272 บาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด เกษตรกร 4.46 หมื่นราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 6.74 ล้านตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 1.50 แสนตัว สุกร 1.95 แสนตัว แพะ-แกะ 5.13 หมื่นตัว สัตว์ปีก 6.34 ล้านตัว แปลงหญ้า 6,938 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเกษตรกรโดยยึดตาม "หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564" เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทั้งด้านพืช ด้านประมง สัตว์น้ำ และ ปศุสัตว์ แต่ละชนิดไว้ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม  2564 

1.เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย 

2.มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

อัพเดตเงินเยียวยาเกษตกร

1.ด้านพืช ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

-ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

-พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

-ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

2.ด้านประมง (สัตว์น้ำ)

-ปลาทุกชนิด/สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

-กุ้ง/หอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

-กระชัง/บ่อซีเมนต์ตรม. ละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตรม.

3.ด้านปศุสัตว์

-โค ตัวละ 13,000 – 35,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)

-กระบือ ตัวละ 15,000 – 39,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว)

-สุกร ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)

-แพะ/แกะ ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)

-ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง ตัวละ 30 – 80 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)

-ไก่ไข่/เป็ดไข่ ตัวละ 30 – 100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว)

-ไก่เนื้อ ตัวละ 20 – 50 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)

-เป็ดเนื้อ/เป็นเทศ ตัวละ 30 – 80 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)

-นกกระทา ตัวละ 10 – 30 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว)

-นกกระจอกเทศ ตัวละ 2,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว)

-ห่าน ตัวละ 100 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)