ราชกิจจาฯ ประกาศแล้วกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลใหม่

07 ต.ค. 2564 เวลา 14:23 น. 215

ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 ต.ค.64 เป็นต้นไป

วันนี้(7 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการ ๑๗ ในตารางหมายเลข ๑ ลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันดีเซล แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๑๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                 ราชกิจจาฯ ประกาศแล้วกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง