ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้สูงสุดไม่เกิน 2 แสน เช็คเลย

05 ต.ค. 2564 | 09:00 น.

ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 รวมถึงมาตรการเยียวยา สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย” รายละเอียดดังนี้

 

จุดเด่น

  • เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

 

รายละเอียดสินเชื่อ

 

จำนวนเงินให้กู้

 ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญญาชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

 

หลักประกันการกู้เงิน

ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา.

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน