อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 28 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

01 ต.ค. 2564 | 03:19 น.

สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด พบสามารถสัญจรผ่านได้ 40 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (1 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, พิจิตร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และหนองบัวลำภู รวม 68 สายทาง 

สามารถสัญจรผ่านได้ 40 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง 

- น้ำท่วมสูง 18 สายทาง (21 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 4 สายทาง (4 แห่ง)

- สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว 5 สายทาง (5 แห่ง)

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/คอสะพาน/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 28 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 2+500)

2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 - บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 8+000 ถึง 15+000)

3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 12+000)

4. สายทาง นว.4105 แยก ทล.3004 - บ้านซับสมบูรณ์ - ซับใหญ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

5. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+460)

6. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง - บ้านโนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 7+500)

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 28 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

7. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 - บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)

8. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2 - บ้านสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 6+000)

9. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

10. สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+464)

11. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

12. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+500 ถึง 2+500)

13. สายทาง ชย.3016 แยก ทล.202 – บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+800 ถึง 9+300)

14. สายทาง ชย.3019 แยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 30+000 ถึง 30+700, 32+400 ถึง 32+600, 36+500 ถึง 36+800, 37+000 ถึง 37+500)

15. สายทาง ชย.4040 แยก ทล. 2065 - แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 7+000)

16. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 - แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 6+500)

17. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 - แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง 7+000)

18. สายทาง ขก.2071 แยก ทล.12 – บ้านสามสวน อ.หนองเรือ, บ้านแท่น จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+830 ถึง 7+776)

19. สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3244 – บ้านหัวรอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไหล่ทางชำรุด (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 1+100)

20. สายทาง ลบ.3005 แยก ทล.205 - บ้านเขาตะแคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 3+000)

21. สายทาง ลบ.5025 แยกทางหลวงชนบท ลบ.2134 – บ้านเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่  0+000 ถึง 3+277)

22. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ท่าหลวง, พัฒนานิคม, วังม่วง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 6+000)

23. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

24. สายทาง ลบ.2134 แยก ทล.21- บ้านหนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+000 ถึง 13+140)

25. สายทาง ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล, ท่าหลวง, พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 63+450 ถึง 70+000)

26. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 - บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+135)

27. สายทาง ลบ.015 สะพานนิยมไทยสิริ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 3+200)

28. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 28 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้าง เช็คเลย แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที 

โดย ทช.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง โปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากพบเหตุอุทกภัย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146