เช็ควิธีผู้ประกันตน ม.33 ยื่นสิทธิบุตรคนเดิมรับเงินเดือนละ 800 ต่อเนื่อง

19 ก.ย. 2564 เวลา 4:30 น. 15.1k

สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน อย่าลืมยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิม รับ 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร จนถึง 6 ปี เช็ควิธียื่นที่นี่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำอีกครั้งว่าสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับสิทธิ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท อยู่แล้ว

ซึ่งลูกมีอายุไม่เกิน 6 ปี แต่มีเหตุต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานแล้วกลับมาทำงานใหม่ หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 

สามารถยื่นขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” กับประกันสังคมได้  เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง

ขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน มีขั้นตอนและเอกสาร

1.หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/.../caa997342d75380697d9b2517759591...

2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4.ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร

1.ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน) และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน (นับแต่วันที่ลาออกจากงาน)

2.ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

3.สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง