สินเชื่อกรุงไทยใจดี ลงทะเบียนกู้ 1 แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ สมัครทางไหนเช็คที่นี่

16 ก.ย. 2564 | 03:52 น.

สินเชื่อกรุงไทยใจดี เปิดลงทะเบียนกู้แล้วจำนวน 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน สมัครช่องทางไหนเช็คที่นี่ที่เดียว

หลังจาก ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” เปิดให้กู้จำนวน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า สินเชื่อกรุงไทยใจดี ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

วิธีลงทะเบียนและขั้นตอนในการกู้รายละเอียดดังนี้

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
  • สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
  • ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
  • ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

 

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

 

สินเชื่อกรุงไทยใจดี ลงทะเบียนกู้ 1 แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ สมัครทางไหนเช็คที่นี่

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

 

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

1. ประเภทผลิตภัณฑ์

เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือ บุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่ รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

 

2.อัตราค่าธรรมเนียม และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

 อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติผู้กู้ กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน

 

3.วงเงินและระยะเวลา การใช้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้า บัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระ ดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะ ขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

 

4. การแจ้งหนี้ หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เนื่องจากเป็นสินเชื่อลักษณะวงเงินกู้ หมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจะ คิดดอกเบี้ยเมื่อลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน ดังนันธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ ลูกค้าเฉพาะเดือนที่ลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งการชําระของแต่ละ เดือนสามารถชําระขันต่ำเฉพาะดอกเบี้ยได้ โดยธนาคารจะหักชําระหนี้จากบัญชีออมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ แสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ เช่น วงเงินกู้ จํานวนเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม / เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชําระ เป็นต้น

 

 

สินเชื่อกรุงไทยใจดี ลงทะเบียนกู้ 1 แสน ไม่ต้องมีคนค้ำ สมัครทางไหนเช็คที่นี่

5.การแจ้งชําระเงิน จากลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าทาง ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยส่งรายละเอียด เฉพาะเดือนที่ลูกค้ามีการใช้วงเงิน และ ธนาคารได้รับการชําระหนี้จากลูกค้าเท่านั้นโดยจัดส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้

6.การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนสำคัญ

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของ ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่าง รวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้ บริการ

 

7.ค่าบริการต่างๆ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ค่าอากรแสตมป์  0.05% จากวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจ เปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงาน ราชการที่กำหนด ค่าติดตามทวงหนี้ : ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ทุกรอบของการผิดนัด ชําระหนี้

 

8. ข้อควรระวังสำคัญ

อัตราดอกเบี้ยจะคํานวณตังแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดใน แต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผิด นัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวก ร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตาม ประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ลูกค้าควรทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์และ เงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครขอสินเชื่อ

 

9. ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่ มเติมที่ www.krungthai.com หรือ Contact Center โทร 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา.

 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย