www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสิทธิ ยื่นทบทวนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท

14 ก.ย. 2564 เวลา 9:27 น. 30.2k

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสิทธิ ยื่นทบทวนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไข และ ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ครบจบที่นี่

จากกรณีที่ อาชีพอิสระมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 29 จังหวัด ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทไปแล้วและ ครม.อนุมัติให้ โอนเงินเพิ่มอีก 1 เดือนสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ส่วนกลุ่มตกหล่นนั้นประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันทุกวันพฤหัสบดีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

สำหรับกรณีผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขฯ แต่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา การยื่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ มาตรา 40  ดังนี้

คุณสมบัติ

 

1.มีสัญชาติไทย และไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

 

3.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

 

4.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีสถานะA (Active) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด

 

5.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีสถานะA (Active) ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัด ภายใต้เงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่ง 1.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด หรือ 2.ชำระเงินสมทบงวดใดงวดหนึ่ง ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด หรือ 3.มีที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด หรือ 4.มีที่อยู่ตามภูมิลำเนาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) ระยะเวลาการยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ - เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม2564

 

ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ

 

1.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องยื่นคำขอทบทวนสิทธิโครงการฯโดยกรอกข้อมูลตามแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยสามารถขอแบบฟอร์มการยื่นขอทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th เมนู ดาวน์โหลด > เอกสารอื่นๆ

 

2.ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาใบเสร็จรับเงิน

 

สาเหตุแห่งการไม่ได้รับสิทธิเยียวยาฯ

 

1.การประมวลผลข้อมูลไม่ครอบคลุม ตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ และภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

2.ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน เช่น วันที่ขึ้นทะเบียน/วันที่เป็นผู้ประกันตน/ชื่อหรือนามสกุล/ชื่อและนามสกุล/เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามฐานทะเบียนประกันสังคมไม่ตรงกับฐานทะเบียนสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นต้น

 

3.สาเหตุอื่นๆ ตามมติเห็นชอบของคณะทำงานทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ

www.sso.go.th  ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสิทธิ ยื่นทบทวนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท

 

www.sso.go.th  ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสิทธิ ยื่นทบทวนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง