"เจอจ่ายจบ"ราชกิจจาฯประกาศใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์ เคลมประกันโควิด

31 ส.ค. 2564 | 06:25 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายทะเบียน การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ เจอ-จ่าย-จบ

31 ส.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนที่ 54/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

โดยให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

"เจอจ่ายจบ"ราชกิจจาฯประกาศใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์ เคลมประกันโควิด

"เจอจ่ายจบ"ราชกิจจาฯประกาศใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์ เคลมประกันโควิด