ประกันสังคมมาตรา 40 สามทางเลือกจ่ายเงินสมทบ รับเงินเยียวยา 5000 เช็คด่วน

15 ส.ค. 2564 | 00:13 น.

ประกันสังคมมาตรา 40 สามทางเลือกจ่ายเงินสมทบ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หลังสำนักงานประกันสังคมให้ส่งเงินสมทบได้ถึงวันที่ 24 ส.ค. เช็คด่วน

จากกรณีที่ มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยา โดยให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมจ่ายเงินค่าสมัครงวดแรก ภายใน 24 สิงหาคม64 นี้

19จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

 • อยุธยา
 •  ชลบุรี
 •  ฉะเชิงเทรา
 • กาญจนบุรี
 •  ตาก
 •  นครนายก
 •  นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 •  ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 •  เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 •  ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 •  สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

 

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์ 
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

เงินสมทบมีให้เลือก 3 ทางเลือก

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท รับเงินชดเชยกรณี เจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต และ ชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร

 

ประกันสังคมมาตรา 40 สามทางเลือกจ่ายเงินสมทบ รับเงินเยียวยา 5000 เช็คด่วน

ครม.เคาะกรอบวงเงินเพิ่ม 33,471 ล้านบาท

 

ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาทเศษ เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

2. กลุ่มเป้าหมาย รวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 •  เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย โดยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
 • หรือขึ้นทะเบียนไว้แล้วภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก)
 •  กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคม ที่มีสถานะรอชำระเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

โดยโอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ ม. 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อีกทั้งกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมในพื้นที่ 10 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และในพื้นที่ 19 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ งวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564.