เตรียมแจก "ฟ้าทะลายโจร" 500,000 ต้นภายในเดือนนี้

05 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมแจก "ฟ้าทะลายโจร" ให้เกษตรกร-ประชาชน รวม 500,000 ต้น ภายในเดือนนี้ พร้อมเร่งสนับสนุนให้ความรู้กับเกษตกรเพื่อผลิตต้นพันธุ์เพื่อใช้ลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยติดโควิด

5 สิงหาคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช เร่งสนับสนุน

ให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการเพาะปลูกเพราะจะทำให้มีวิธีการที่ถูกต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะพืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก

ที่ขณะนี้พบว่า ความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้นจึงได้ให้กองขยายพันธุ์พืชนำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์เพื่อนำไปสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยจะมีการดำเนินการผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่

  • จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัดตรัง
  • จังหวัดนครราชสีมา
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • จังหวัดบุรีรัมย์
  • จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดสุพรรณบุรี
  • จังหวัดอุดรธานี 

คาดว่า จะสามารถมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 นี้ กำหนดไว้ศูนย์ละ 50,000 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ทั้งนี้ และจะมีการเร่งขยายพื้นที่ออกไปให้ได้มากที่สุดคลอบคลุมทุกภูมิภาคทุกจังหวัด

"ฟ้าทะลายโจรจะเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ ช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนักได้"