เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด

05 ส.ค. 2564 เวลา 3:45 น.18.5k

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการระบาดของการระบาดของโรคติดต่อ มีอะไรบ้าง

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด มติครม.(3 ส.ค.64) เห็นชอบขยายกรอบการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ เพิ่มจากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด

  • นายจ้าง ม.33 รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน จำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน
  • ลูกจ้าง ม.33 รับรับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน (สัญชาติไทย)

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม เริ่มโอนเงิน "ช่วยเหลือเยียวยา" ให้ผู้ประกันตน ม.33 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน โดยจะโอนเงินให้วันละ 1 ล้านคน ดังนี้

  • เริ่มจ่าย 4-6 สิงหาคม 2564  

10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

  • เริ่มจ่าย 9 สิงหาคม 2564 

3 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด

ผู้ประกันตนมาตรา33 รับเงินเยียวยากรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากรัฐมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และถูกกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อรับเงินเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33 เงินเยียวยาล่าสุด

มีสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน

กรณีถูกเลิกจ้าง

  • เลิกจ้าง รับ 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน

กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

  • ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง รับ 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

เหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563

  • รับ 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)

ช่องทางขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน 

  • ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ ให้ลงทะเบียนที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index )
  • เฉพาะกรณีว่างงานเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19 ให้ลงทะเบียนที่( https://www.sso.go.th )

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง