ธ.ก.ส.เปิดเกณฑ์คุณสมบัติ พักทรัพย์-พักหนี้ช่วยเกษตรกร เช็กเลยที่นี่

22 ก.ค. 2564 เวลา 20:55 น.7.9k

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ออกมาตรการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช็กเงื่อนไขรายละเอียดที่นี่

ธ.ก.ส.พร้อมออกมาตรการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกสถานการณ์ รายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
 

คุณสมบัติ

  • เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ(บุคคล/นิติบุคคล) สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม บริการ และธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
  • มีหนี้เงินกู้ หรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันเงิน ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2564
  • มีสถานะเป็น non NPLs ณ 31 ธ.ค. 62
  • มีความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินจํานองเพื่อชําระหนี้

 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

  • กําหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่โอนทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือตามที่ ธปท. ประกาศ
  • ราคาทรัพย์สินเพื่อการชําระหนี้ เป็นราคาที่ตกลงกันในราคา ตลาด ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. การซื้อคืนให้สิทธิ เจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นซึ่งเจ้าของทรัพย์กําหนดชื่อคืนได้ตามที่ พ.ร.ก. และ ประกาศของ ธปท. กําหนดไว้

 

สิทธิประโยชน์

  • ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม
  • ลูกค้าที่โอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้แล้ว สามารถขอรับสินเชื่อ ตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้

สอบถามโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส.เปิดเกณฑ์คุณสมบัติ พักทรัพย์-พักหนี้ช่วยเกษตรกร เช็กเลยที่นี่

ที่มา : ธ.ก.ส. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง