svasdssvasds

ตั้งแล้ว"มูลนิธิมาดามแป้ง"

10 มิ.ย. 2564 เวลา 9:28 น. 1.7k

    ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพฯ รับจดทะเบียนจัดตั้ง"มูลนิธิมาดามแป้ง"ต้้งแต่ 1 มี.ค.2564 "นวลพรรณ ล่ำซํา"นั่งประธานกรรมการในวาระเริ่มแรก มุ่งสาธารณกุศล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพฯ รับจดทะเบียนตั้ง"มูลนิธิมาดามแป้ง"แล้ว ต้้งแต่ 1 มี.ค.2564 "นวลพรรณ ล่ำซํา"นั่งประธานกรรมการในวาระเริ่มแรก เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชน เพื่อสาธารณประโยชน์
    

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิมาดามแป้ง” ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 41 ง วันที่  10 มิถุนายน 2564 มีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศ เมื่อ 1 มีนาคม 2564
    

ประกาศมีเนื้อหาว่า ด้วย นางนวลพรรณ ล่ำซํา ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมาดามแป้ง ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสําคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้
    1. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิมาดามแป้ง”
    

     2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ    
    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
    2.4 เพื่อดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
    2.5 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  

    3. สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    

    4. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
    

   5. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดําเนินงานดังรายนามต่อไปนี้
    5.1 นางนวลพรรณ ล่ำซํา                ประธานกรรมการ
    5.2 ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล  รองประธานกรรมการ
    5.3 นางรัชนีกร มีสมมนต์                 กรรมการและเหรัญญิก
    5.4 นายวิทูรณ์ ชมชายผล                กรรมการและเลขานุการ
    

     นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลําดับที่ กท 3139 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 


ที่มา ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิมาดามแป้ง ”