ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟส 2

03 ก.ค. 2563 เวลา 13:10 น. 720

ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” ระยะที่ 2 ปี 2562-2566 จับมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เผยโครงการระยะที่ 1 สร้างให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การเป็น“ครัวโลก” ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับให้ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร โดยได้ดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก  คือ  อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน  ดินน้ำป่าคงอยู่  สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยมากกว่า  1 หมื่นไร่  ผ่านการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง 5,971 ไร่   โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน 2,388  ไร่   และโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศรวม 1,720 ไร่     

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟส 2

เป้าหมายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป คือ มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้   เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ปี 2562-2566  เป็นการสานต่อโครงการ”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ระยะที่หนึ่ง  ซึ่งบริษัทฯ  ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชึวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเล ที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  บนเนื้อที่รวม 266 ไร่  เป็นแปลงปลูกป่าต่อเนื่องจากแปลงที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูในระยะแรก (ปี 2557-2561)  ซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ทช.) และชุมชน ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก ปลูกป่าใหม่ 104 ไร่  ดูแลและอนุรักษ์ป่าเดิม 500 ไร่  โดยในช่วง  5 ปีของโครงการระยะแรกสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนไปแล้วรวม  2,388 ไร่  ในพื้นที่ยุทธศาสตร์  5 จังหวัด คือ  ระยอง สมุทรสาคร สงขลา  พังงาและชุมพร     

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟส 2

   

นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในลักษณะ 3 ประสาน โดยภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในโครงการ ซีพีเอฟปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน 2,388 ไร่  อาทิ  ป่าชายเลนที่ ต.บางหญ้าแพรกอ.เมือง จ.สมุทรสาคร  หลังการอนุรักษ์และฟื้นฟูพบว่ามีการตกตะกอนของชั้นดินสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง  ผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ปริมาณสัตว์น้ำกลับเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เช่นปูแสม ปูก้ามดาบ  หอยแครง หอยเสียบ หอยกระปุก เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ที่หายไปจากพื้นที่เป็นเวลาหลายปี เช่น หอยพิม ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู       

  

นอกจากสภาพป่าชายเลนที่กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมอบเงินสำหรับเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ดูแลและบริหารโดยชุมชนเอง  สามารถนำไปส่งเสริมด้านอาชีพของชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้ และได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 2 พื้นที่  คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต. ปากน้ำประแส  อ.แกลงจ.ระยอง  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและนำเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนฯใช้ในการอนุรักษ์และดูแลป่าอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟส 2