svasdssvasds

เคาะบูมชายแดนใต้ ยกระดับโลจิสติกส์เอื้อลงทุน

21 ม.ค. 2563 เวลา 9:04 น. 1.1k

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดนราธิวาส หรือ ครม.สัญจรนราธิวาส เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี และยะลา  ทั้งหมด 4 ด้าน  ด้านที่ 1  การเกษตร จังหวัดภาคใต้ชายแดนมีรายได้หลักจากภาคการเกษตร และมีพื้นที่ทําการเกษตรมากถึง  50% ของพื้นที่ทั้งหมด มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย แต่การทําการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่ามาตรฐาน จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัด ภาคใต้ชายแดน  2. โครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

ด้านที่ 2 การค้าการลงทุน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและมีภูมิประเทศ ที่เอื้อต่อการลงทุนเนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีด่านชายแดนในพื้นที่ จํานวน 4 ด่าน แต่การลงทุนในพื้นที่ที่ผ่านมายังประสบปัญหาความเชื่อมั่นของนักลงทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยความไม่สงบในพื้นที่ จึงขอรับการสนับสนุน จํานวน 2  แนวทาง  1.แนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุน ให้สิทธิประโยชน์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเทียบเคียงกับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ  อาทิ การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเฉพาะในส่วนนายจ้าง และลูกจ้าง และการส่งเสริมพื้นที่ปลอดภาษี (Free Trade Zone) ปรับปรุงผังเมืองให้เอื้อต่อการขยายเขตอุตสาหกรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และแนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

 

ด้านที่ 3 การท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนมีทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกทางทะเลรวมถึงมีประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะพื้นที่ จึงถือว่ายังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนา ได้อีกมาก ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. การศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสม (Feasibility Study) ของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส 2. โครงการการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Experience Tourism in Southern Border)

 

ด้านที่ 4 ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  ทางรถ แบ่งเป็น  1. เส้นทางเชื่อมยะลา - เบตง - สนามบินเบตง เนื่องจากในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 สนามบินเบตงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คาดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาเที่ยวในพื้นที่ จํานวน 1 ล้านคน/ปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4 พันล้านบาท/ปี จึงขอรับการสนับสนุนเร่งรัดดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ ดังนี้ 1. การก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางเลี่ยงเมือง จังหวัดยะลา (ด้านตะวันตก) 4  ช่องจราจรระหว่าง กม.0+000 - กม. 19+766  จังหวัดยะลา 2. การก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข410 และ 4326 ตอนตะบังติง - สนามบินเบตง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และพัฒนามาตรฐานทาง 3. การก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนเบตง – บ้าน กม. 17 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ไปยังสนามบินเบตง ระหว่าง กม.1+120  – กม.9+735 

 

2. เส้นทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ – ด่านชายแดน เนื่องจากจังหวัด นราธิวาสได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงนับเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนชายแดน แต่ปัจจุบันยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องเส้นทางการสัญจร และการขนส่งผลผลิตเชื่อมโยงจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ด่านศุลกากร และประเทศมาเลเซีย จึงขอให้เร่งรัดดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. การก่อสร้างขยายถนนสายทาง นธ.ถ1-0015สายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อําเภอยี่งอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  2. การก่อสร้างถนนผังเมือง จ1. ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส และส่วนต่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ใหม่) 3. การศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบางนรา (สะพานเชื่อมต่อ หาดนราทัศน์ - เขตเมือง - อ่าวมะนาว จ.นราธิวาส) 4. การก่อสร้างการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4056 สายเขากง - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ระยะทางรวม 46 กม.) 5. เร่งรัดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ค.2ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเชื่อม 3 จังหวัด เนื่องจากเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงจากจังหวัด สงขลาไปยังพื้นที่ 3 จังหวัด และเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ 3 จังหวัดมีการขนส่งสินค้าและการสัญจร อย่างหนาหนาแน่น ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงมีความจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ เร่งรัดโครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 42  กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดําเนินการสํารวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามทางหลวง หมายเลข 410 ตอน ปัตตานี - ยะลา ที่ กม.2 +700พร้อมทําการปรับปรุงอาคารระบายน้ํา และเห็นชอบโครงการก่อสร้างด่านตรวจและซุ้มประตูเมืองเข้าจังหวัด ชายแดนภาคใต้

เส้นทางสายรองเชื่อมสายหลัก ขอรับการสนับสนุน จํานวน 2  โครงการ 1. ดําเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง ทล.4071 ตอน โกตาบารู - วังพญา เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12) ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+248 จังหวัดยะลา และดําเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มมาตรฐานชั้นทาง ทล. 4272 ตอน ยือนัง - คลองชิง เป็นมาตรฐานทางชั้น1 (7/12) ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 จังหวัดยะลา

ส่วนทางราง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 3 จังหวัดนิยมเดินทางทางโดยรถไฟ ประกอบกับจังหวัดยะลาและปัตตานีไม่มีสนามบิน จึงส่งผลให้ประชาชนไม่มีทางเลือก ในการเดินทางมากนัก ดังนั้น การเดินทางโดยทางรางจึงมีความสําคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ คือเพิ่มระยะทางการวิ่งของขบวนรถไฟขบวน “ทักษิณารัถย์” จากสิ้นสุดที่สถานี ชุมทางหาดใหญ่ ไปสิ้นสุดที่สถานีสุไหงโก-ลก และเพิ่มจํานวนตู้รถไฟเส้นทางกรุงเทพ - สุไหงโก-ลก และกรุงเทพ - ยะลา ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่อง และเร่งรัดศึกษาการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่จากสถานีสุไหงโก-ลก ถึง สถานีหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2560ณ จังหวัดสงขลา

 

ส่วนโครงการที่เป็นข้อเสนอ เพื่อสร้างความยั่งยืนและอยู่ดีมีสุขของภาคใต้ชายแดน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังคงประสบปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเข้าถึง บริการสาธารณสุข ตลอดจนการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาน้ําท่วมในฤดูมรสุม ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุน จํานวน  2  โครงการ ได้แก่ 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ําเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และชุมชนต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 5,149 เมตร 2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ําเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา และชุมชนต่อเนื่อง ระยะทาง 6,000 เมตร 3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ําเทศบาลตําบลตากใบ และชุมชนต่อเนื่อง ระยะทาง 1,530 เมตร

ส่วนโครงการที่เป็นการยกระดับการบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  1.สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศทางการแพทย์และ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  2. สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 10 ชั้น โรงพยาบาล ศูนย์ยะลา และ 3  เห็นชอบหลักการในการเพิ่มกรอบอัตรากําลังของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด