svasdssvasds

มท.2 ดันใช้แผนที่'One map' ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่-ที่ดินทำกิน

04 พ.ย. 2562 เวลา 7:01 น.

“นิพนธ์”เผย 3 กระทรวงหลัก จับมือใช้ แผนที่ One map แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เขตเมือง-ชนบท ภาคเหนือใช้กลไก คทช. 

วันนี้(4 พ.ย.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี 2562  ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรม”  วิถีชุมชนท้องถิ่นสู่การแก้ไขปัญหาอยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ทั้งเมืองและชนบท โดยมีผู้แทนองค์กรชุนชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย
   
นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางที่จะบูรณาการความร่วมมือกับ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว

 

มท.2 ดันใช้แผนที่'One map' ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่-ที่ดินทำกิน

มท.2 ดันใช้แผนที่'One map' ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่-ที่ดินทำกิน

มท.2 ดันใช้แผนที่'One map' ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่-ที่ดินทำกิน

 

โดยจะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยใช้กลไกโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.)ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนโดยทดลองใช้ แผนที่ One map มาใช้เป็นเครื่องมือในการกันพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยในการจัดแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใหญ่จะสามารถนำมาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชน


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการจัดการที่ดินภาคเหนือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับจังหวัดดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในปี 2562 โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์รวม 3,636 ครัวเรือน แบ่งเป็นบ้านมั่นคงเมืองและชนบท 1,182 ครัวเรือน และบ้านพอเพียงชนบท 2,455 ครัวเรือน

มท.2 ดันใช้แผนที่'One map' ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่-ที่ดินทำกิน