svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรชไดแอกโนสติกส์ ปั้น 'สมาร์แล็ป' ปลุกไอเดียนักเทคนิคการแพทย์

17 มิถุนายน 2562

ดร. ทนพญ. สลักจิตชุติพงษ์วิเวทนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถกล่าวว่าปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการมักมีภาระงานประจำวันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแนวคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้อยลงสมาคมฯจึงร่วมกับบริษัทโรชไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จำกัดริเริ่มโครงการ“สมาร์ทแล็ปโปรเจ็ค”ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆโดยไม่จำกัดหัวข้อเพื่อเปิดกว้างทางด้านความคิดและการพัฒนาในทุกด้าน 

โรชไดแอกโนสติกส์  ปั้น 'สมาร์แล็ป' ปลุกไอเดียนักเทคนิคการแพทย์

“โครงการสมาร์ทแล็ปโปรเจ็ค”ถือเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆและของวงการนักเทคนิคการแพทย์ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดและนำเสนอเข้ามาเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงและที่สำคัญที่สุดประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของมาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากเป้าประสงค์หลักของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทุกคนคือการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการบริการประชาชน

โรชไดแอกโนสติกส์  ปั้น 'สมาร์แล็ป' ปลุกไอเดียนักเทคนิคการแพทย์

ด้านนายพิเชษฐพงษ์ศรีสุวรรณกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโรชไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่าโรชไดแอกโนสติกส์เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายSustainability ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติโดยบริษัทโรชเองมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่มีนวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการหรือin vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจคัดกรองจำเพาะด้านตลอดจนการประเมินและเฝ้าระวังโรคดังนั้นด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรที่สอดประสานกันระหว่างห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะทำให้สามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนให้การรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

โครงการสมาร์ทแล็ปเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานหรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกปนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพรวมถึงผู้บริหารในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานเองนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงานและบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

โรชไดแอกโนสติกส์  ปั้น 'สมาร์แล็ป' ปลุกไอเดียนักเทคนิคการแพทย์

สำหรับโครงการสมาร์ทแล็ปเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯและบริษัทโรชไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จำกัดเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลทั่วประเทศสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้1 เรื่องต่อ1 ห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯจะทำการตัดสินโดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปพัฒนาและใช้งานในองค์กรที่ผู้พัฒนาปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดการยอมรับและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยต่อไป