คมนาคมจ่อแปลงร่างพรบ.ตั๋วร่วม ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกแทน

13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น.842

ปลัดกระทรวงคมนาคมนั่งหัวโต๊ะประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเร่งผลักดันเชื่อมต่อการเดินทางเผยอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯโดยจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมแทนเนื่องจากใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่า

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมครั้งที่25-1/2562 ว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการนำระบบตั๋วร่วมหรือe-ticket มาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนการดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ(Electronic Toll Collection System : ETCS) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและจัดทำมาตรฐานกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย(National ETCS Standard) เพื่อให้มีแนวทางการบริหารระบบETCS ที่เหมาะสมเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

คมนาคมจ่อแปลงร่างพรบ.ตั๋วร่วม ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกแทน

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรฐานกลางระบบETCS และมีกรอบทิศทางการพัฒนาระบบที่ชัดเจนประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางอีกทั้งที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยกระทรวงฯอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯโดยจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. .... แทนเนื่องจากใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่า

คมนาคมจ่อแปลงร่างพรบ.ตั๋วร่วม ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกแทน

ทั้งนี้ที่ประชุมฯได้มอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ในฐานะผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการตั๋วร่วมที่ชัดเจนการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมแผนการดำเนินการระบบตั๋วร่วมมาตรฐานกลางของระบบตั๋วร่วมรวมทั้งเงื่อนไขและร่างข้อตกลงทางธุรกิจรวมถึงแนวทางการคิดอัตราค่าโดยสารและมอบให้สนข. พิจารณาแนวทางการเชื่อมต่อกับระบบการเดินทางล้อรางเรือทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ครบทุกระบบการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทิสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กรมเจ้าท่า(จท.) กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) บริษัทรถไฟฟ้าร.ฟ.ท. จำกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)

คมนาคมจ่อแปลงร่างพรบ.ตั๋วร่วม ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกแทน

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงคมนาคมรายหนึ่งกล่าวว่าต้องจับตากรณีที่ธนาคารกรุงไทยเข้ามาบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้รฟม. ซึ่งหลายฝ่ายกลับมองข้ามกรณีเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆแต่ฝ่ายรัฐมองข้ามไปโดยเฉพาะผู้บริหารของบอร์ดรฟม.ผู้ที่มาจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงจะมองว่าเป็นกรณีของเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

 

“ยังล่าช้าและส่อแววว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยถึงแม้จะเป็นสถาบันการเงินของรัฐก็ตามแต่กลับพบว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์การได้โครงการจากรัฐโดยไม่ต้องลงทุนมีผลต่อมูลของในตลาดหลักทรัพย์ตามไปด้วยทันทีจึงไม่แฟร์ต่อรายอื่นๆอีกทั้งยังให้ผลตอบแทนแก่รฟม.ในอัตราต่ำมากๆนั้นหลายฝ่ายยังเชื่อว่าสถาบันการเงินอื่นๆยังมีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ได้อีกด้วยรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบให้โปร่งใส”

คมนาคมจ่อแปลงร่างพรบ.ตั๋วร่วม ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกแทน

แท็กที่เกี่ยวข้อง