ข้าพระบาททาสประชาชน : อย่าเดินตามรอย 'ทักษิณ' อย่าซ้ำรอยอดีต 'รสช.'

04 พ.ค. 2561 เวลา 6:56 น. 392
52659 องค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ ถือ เป็นกลไกสําคัญหนึ่ง ของระบอบประชาธิปไตย หรือจะกล่าวว่าเป็นองค์กร ตัวแทนสําคัญแห่งอํานาจอธิปไตยของปวงชน ที่จะทําหน้าที่เป็นเครื่องมือและหลักประกันแห่งสิทธิและอํานาจของประชาชน ในการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรือทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อมิให้ใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทําให้เกิดผลเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนนั่นเอง

การที่องค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงควบคุม ครอบงําจากฝ่ายปกครองผู้กุมอํานาจรัฐ และสามารถทําหน้าที่ได้ตามกฎหมายและอํานาจหน้าที่ ของตนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด อย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมา โดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะเป็นปัจจัย สําคัญที่ชี้ให้เห็นว่า หลักประกันในอํานาจ สิทธิ ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ได้รับความคุ้มครองขณะเดียวกันก็ เป็นดัชนีชี้วัดให้เห็นว่าผู้บริหาร และผู้ปกครองประเทศนั้น มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เคารพกฎหมาย มิเกรงกลัวต่อการถูกตรวจสอบ แต่ถ้าหากประเทศใด เป็นไปในทางตรงกันข้ามจากที่กล่าวมา ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหรือผู้ปกครอง ประเทศนั้นๆ อาจมีปัญหาเรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริตไม่โปร่งใส หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อว่าน่าจะกระทําผิดและไม่เคารพกฎหมาย นี่เป็นเครื่องชี้วัดง่ายๆสําหรับ ประชาชนในการตรวจสอบและ พิจารณาผู้นําประเทศของตน
557000005920901 ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ ผ่านมาอันเป็นการเมืองยุคก่อน คสช. มีระบอบการเมืองหนึ่งซึ่งนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ นักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง นักเศรษฐศาสตร์ อาทิ นายธีรยุทธ บุญมี, ดร.เกษียร เตชะพีระ, ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ได้เคยเขียนและกล่าวไว้ในงานศึกษาวิจัยของตน โดยได้บัญญัติศัพท์ อันเกิดจากพฤติกรรมทางการ เมืองของผู้นําประเทศในยุคนั้น ว่า “ระบอบทักษิณ” ซึ่งนักวิชาการเหล่านั้นและสื่อมวลชนได้ให้คํา อธิบายว่า "ระบอบทักษิณ" หมาย ถึงวิธีการดําเนินการทางการเมือง โดยการใช้เงินซื้อนักการเมือง พรรคการเมืองและซื้อคะแนน เสียงจากประชาชน เพื่อให้ได้มา ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยไม่คํานึงถึงความชอบธรรม และการบริหารประเทศที่ยึดตัว บทเรียน ตนและยึดแนวคิดขอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นหลัก ขาดความเคารพ ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหลักการขององค์กร ตรวจสอบและถ่วงดุลโดยองค์กร อิสระและประชาชน แต่เข้าไป แทรกแซงองค์กรอิสระ สื่อมวลชนองค์กรของรัฐแทบทุกองค์กร ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง แต่ทําเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ทําลายระบบคุณธรรม สร้างความแตกแยกของคนในชาติอย่างไม่เคยพบมาก่อน และมีการทุจริตอย่างมโหฬาร นี่คือบทสรุปและ นิยามความหมายของระบอบ การเมืองที่ผ่านมา ที่สร้างความ เสียหายแก่ประเทศชาติ และที่ ประชาชนทั้งหลายไม่ต้องการ ทุกคนอยากหนีไปให้พ้นจากระบอบการเมืองดังกล่าว
TS เหตุปัจจัยที่ทําให้ “ระบอบทักษิณ” ล่มสลายสิ้นอํานาจการ ปกครอง และถูกประชาชนทั้ง ประเทศลุกฮือขึ้นต่อต้านคัดค้าน ก็มาจากสาเหตุปัจจัยภายในของ ระบอบการเมืองที่ไม่ถูกต้องชอบ ธรรมดังที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัย สําคัญแต่ถ้าหากจะศึกษาบทเรียนของรัฐบาลทหารที่พังครืน และถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชน ก็ต้องศึกษากรณีรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่ต้องการ สืบทอดอํานาจ โดยใช้กรณีตั้งพรรคการเมืองของคณะรัฐประหาร ขึ้นมาชื่อ “พรรคสามัคคีธรรม” การกวาดต้อนกลุ่มก๊วนการเมือง เก่าๆ มารวมกันในลักษณะไม่ต่างจากระบอบทักษิณ หรือที่เรียกว่า “สามัคคีธรรมโมเดล” ในที่สุดก็ ล่มสลายเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากการขับ เคลื่อนของคณะบุคคลที่ทํางาน ใน ครม.ที่เป็นบุคคลสําคัญๆ ที่ ได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมตั้งพรรคการเมือง และดูดเอา ส.ส.เก่า อดีตนักการเมืองให้เข้ามาสังกัด พรรคและประเมินจากท่าทีของตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แสดงออกในทางการเมืองในหลายๆ ที่ ต่างวาระและโอกาส ทําให้จับสัญญาณได้ว่า ท่านคงต้องการสืบต่ออํานาจทางการเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง โดย ทั่วไปที่จะมีขึ้นค่อนข้างแน่นอน
549659 สถานการณ์เบื้องหน้าจาก นี้ไปจึงมีภารกิจสําคัญยิ่ง 2 ภารกิจ สําคัญที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จําต้องตัดสินใจและจัดการให้ดี เพราะหากผิดพลาดย่อมหมาย ถึงอนาคตแห่งเส้นทางอํานาจ ทางการเมืองของท่านเลยทีเดียว ว่าจะรุ่งโรจน์หรือจะรุ่งริงจนอาจ ร่วงจากอํานาจได้ นั่นคือ 1. การ

ตัดสินใจเดินหน้าสู่การสืบทอด อํานาจ โดยการสนับสนุนของ พรรคการเมืองและนักการเมือง ตามที่เตรียมจัดตั้งขึ้นมาหรือไม่ 2. การดําเนินการกับสรรหาบุคคล เพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ที่กําลัง ดําเนินการอยู่ในลักษณะเปลี่ยน ใหม่ทั้งระบบ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ กําลังเป็นที่จับตา ตรวจสอบ ติดตามจากสังคมอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.), คณะกรรมการผู้ตรวจ การแผ่นดิน หรือแม้แต่คณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม (กสทช.) และอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของรัฐบาลนี้
63-e1492932996964 สิ่งที่ผู้เขียนห่วงใยและ ต้องการเรียนให้พิจารณาก็คือ ควรศึกษาบทเรียนในอดีตให้จงหนัก รัฐบาลไม่ว่ามาจากการเลือกตั้ง หรือโดยอํานาจการรัฐประหาร ล้วนแต่ล่มสลายลงด้วยเหตุปัจจัย สําคัญดังกล่าว อย่าเดินตามรอย “ระบอบทักษิณ” อย่าซ้ํารอยอดีต ความล้มเหลวของคณะรัฐประหาร ครับ เพราะนั่นคือต้นเหตุแห่ง วิกฤติศรัทธา คนรักมาก มีความ หวังและศรัทธามาก หากเขาผิด หวัง และสิ้นหวัง อํานาจใดๆ ก็ มิอาจทานพลังประชาชนได้ การสืบทอดอํานาจมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจครับ

[caption id="attachment_278751" align="aligncenter" width="479"] infographic : kapook.com infographic : kapook.com[/caption]

........................
คอลัมน์ : ข้าพระบาททาสประชาชน หน้า 6 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3362 หน้า 17 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.2561
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง