ชี้ทำเลสนามเป้า-อารีย์-สะพานควายฮอตไม่เลิก ราคารีเซลสูงขึ้น 50-60%

15 พ.ย. 2559 เวลา 5:03 น. 3
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยผลสำรวจ ตลาดคอนโดมิเนียมย่าน สนามเป้า – อารีย์ – สะพานควาย ราคารีเซลสูงขึ้น 50 - 60% ในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา เหตุอัตราการอยู่อาศัยหนาแน่นทั้งกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยจากการสืบทอดมรดกของตระกูล ข้าราชการ พนักงานเอกชน รวมถึงนักเรียน-นักศึกษา รวมถึงมีโครงการเปิดใหม่น้อย เพราะที่ดินแปลงใหญ่หายาก แถมยังมีรถไฟฟ้าสายหลักพาดผ่าน ส่งผลราคาที่ดินย้อนหลัง 5 ปี เพิ่มขึ้น 5-25% คาดอนาคตหลังสถานีอินเตอร์เชนจ์บางซื่อเปิดใช้เต็มรูปแบบ ส่งผลคอนโดมิเนียมโซนนี้ราคาพุ่งตาม แถมตลาดเช่ายังสดใสมีดีมานด์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ล่าสุดพบคอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตารางเมตรให้ผลตอบแทนปีละ 5-7%

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า  จากการสํารวจข้อมูลโดย ฝ่†ายวิจัยและพัฒนาของพลัสฯ  พบว่าทำเล สนามเป้‡า-อารีย์- สะพานควาย ได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอ‚ จากรอบสำรวจในครึ่งปีแรกพบอุปทานคอนโดมิเนียม จํานวน 2,184 ยูนิต มียอดขายได้Œแล้วถึง 91% โดยมีอัตราการขายได้Œเฉลี่ยสูงถึง 12 ยูนิตต่‹อเดือน และหากเป็นคอนโดมิเนียม High Rise ในทําเลใกล้Œรถไฟฟ้‡า พบว่าเหลือขายเพียง 9 ยูนิต จาก 3 โครงการเท่‹านั้น และมีราคาขายเฉลี่ยอยู่‹ที่ 160,000  บาท/ตารางเมตร ขณะที่คอนโดมิเนียม Low Rise เหลือขายอยู่‹ 197 ยูนิต จาก 12 โครงการ มีราคาขายเฉลี่ยที่ 102,000 บาท/ตารางเมตร แสดงให้Œเห็นว่‹าทําเลนี้เป็šนที่ต้Œองการของผู้Œบริโภคสูงมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดฯ High Rise ใกล้Œรถไฟฟ้า และในช่วงครึ่งปีหลังมีอุปทานจากโครงการที่กำลังจะเปิดตัวใหม่เข้าสู่ตลาดอีกเพียง 2 โครงการ รวม 1,371 ยูนิต ราคาเฉลี่ยเปิดตัวโครงการใหม่ขยับสูงขึ้นถึง 160-000 – 170,000 บาท/ตารางเมตร  เป็นผลจากที่ปัจจุบันที่ดินใกล้Œสถานีรถไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างโครงการใหม่ในย่‹านนี้แทบหาไม่‹ได้Œแล้Œว หรืออาจซื้อได้Œในราคาสูงมาก จึงทำให้ความนิยมขยายไปสู่ที่ดินตามถนนสายรองหรือที่ต้Œองเข้Œาซอยไปเล็กน้อยแต่‹ยังถือว่าอยู่‹ใกล้Œสถานีรถไฟฟ้าเช่นกัน

สาเหตุที่คอนโดมิเนียมย่านสนามเป้‡า-อารีย์- สะพานควาย ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายนั้น เนื่องจากตั้งอยู่บนทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้แยกประดิพัทธ์เป็šนหนึ่งในเส้Œนทางสําคัญที่เชื่อมระหว่‹างย่านพระราม 6 - พหลโยธิน - วิภาวดี - รัชดาภิเษก - ลาดพร้าว และยังรายล้อมไปด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า, สถานีอินเตอร์เชนจ์บางซื่อและทางพิเศษแล้Œว ยังมีสถานที่สําคัญ เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ตลาดนัดจตุจักร, ศูนย์การค้Œา, โรงแรม, สถานที่ราชการ และอาคารสํานักงาน สิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ล้วนรองรับการใช้Œชีวิตทุกช่วงวัย ตั้งแต่‹วัยเด็ก หนุ่‹มสาวไปจนถึงวัยทํางาน จึงตอบสนองความสะดวกสบายให้กับทุกคนในครอบครัว แต่ที่อยู่‹อาศัยในย่‹านนี้กลับถูกพัฒนาใหม่ค่‹อนข้างŒน้Œอย เนื่องจากที่ดินส่‹วนใหญ่‹ถูกพัฒนาเป็šนอาคารพาณิชย์ตลอดสองฝั่›งถนน การรวมแปลงที่ดินให้Œมีขนาดเหมาะสมต่‹อการสร้Œางคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จึงเกิดขึ้นได้Œยาก อีกทั้ง ในย่านนี้เป็šนชุมชนเก่าแก่‹ที่มีผู้Œอาศัยเดิมอยู่เป็šนจํานวนมาก เมื่อเกิดการพัฒนาโครงการใหม่‹จึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนเหล่‹านี้ที่นิยมซื้อเก็บไว้เป็šนทรัพยสินที่สร้Œางมูลค่‹าเพิ่มในอนาคต ดังนั้นโครงการพรีเมี่ยมในทำเลนี้จึงมักจะปิดการขายได้Œอย่‹างรวดเร็ว

นอกจากนี้ หากย้อนหลับไปดูราคาเปิดตัวของคอนโดมิเนียม High Rise ย่‹านสนามเป้‡า-อารีย์-สะพานควาย เมื่อ  5 – 6 ปีที่แล้ว ราคาเฉลี่ยเปิดตัวอยู่ที่ 90,000 – 100,000 บาท/ตร.ม. หากลงทุนในตอนนั้น ปัจจุบันราคาเฉลี่ยโครงการรีเซลขยับสูงถึง 140,000 – 150,000 บาท/ตร.ม. ซึ่งขายต่อได้ผลตอบแทนถึง 50-60% นอกจากนี้ยังเป็นทำเลที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่น 80-90% และเป็นที่สนใจของผู้Œเช่‹า จากข้อมูลบริหารการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม ของ พลัสฯ พบว่‹า อุปทานคอนโดมิเนียม ในย่านนี้ปล่‹อยเช่าŒในราคาค่าเช่‹าเฉลี่ย 570 บาท/ตารางเมตร โดยห้Œองขนาด 30 ตร.ม. มีค่าเช่‹าต่‹อเดือนที่ 17,000 บาท/เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 5-7% ต่อปี‚ โดย กลุ่มผู้Œเช่‹าในย่‹านนี้มีทั้งชาวไทยและชาวต่‹างชาติ เช่‹น ชาวออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, นิวซีแลนด์ เป็นต้Œน  ซึ่งคอนโดมิเนียมรูปแบบ 1 ห้องนอน 30 ตารางเมตร ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีราคาค่าเช่‹าเฉลี่ย 17,000-18,000 บาทต่‹อยูนิตต่‹อเดือน ส่‹วนรูปแบบ 2 ห้Œองนอน ขนาด 65 ตารางเมตร มีราคาค่‹าเช่าอยู่‹ที่ 35,000 บาท/ยูนิต/เดือน

“ราคาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้‡าสนามเป้‡า-อารีย์-สะพานควาย ในช่‹วงปี‚ 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5 - 25% ต่อปี‚ ซึ่งข้Œอมูลราคาที่ดินในปัจจุบันยังเป็šนช่‹วงที่โครงการลงทุนเมกกะโปรเจ็กต์สถานีอินเตอร์เชนจ์บางซื่ออยู่‹ระหว่‹างการก่อสร้Œางเท่านั้น หากโครงการทั้งหมดก่‹อสร้Œางเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้Œบริการได้Œเต็มรูปแบบจึงมีความเป็šนไปได้สูงมากที่ย่‹านนี้จะมีราคาที่ดินพุ่‹งสูงขึ้น ดังเช่‹นในอดีตที่ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทที่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวหลังการเปิดใช้งานรถไฟฟ้‡าอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าการพัฒนาโครงการใหม่‹ในอนาคตต้Œองมีต้Œนทุนการพัฒนาสูงขึ้น ทั้งจากราคาที่ดิน ค่าวัสดุก่อสร้Œาง และค่าจ้Œางแรงงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ส่งผลให้คอนโดมิเนียมใหม่‹บนทำเลสนามเป้‡า-อารีย์-สะพานควาย อาจมีราคาขายเริ่มต้Œนเฉลี่ยขยับไปสูงถึง 150,000-200,000 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้น คอนโดมิเนียมในทำเลนี้จึงเหมาะสำหรับการซื้อเพื่อลงทุน และเก็บไว้Œเป็šนทรัพย์สินที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อย่างน่‹าสนใจเช่นกัน” นายอนุกูล กล่าว