“เนชั่น” รับสภาพสูญญากาศ เลือกกรรมการบริษัทส่อวุ่น! เหตุ “พาณิชย์ไม่รับจดทะเบียน”

09 พ.ย. 2559 เวลา 4:19 น.
วันที่ 9 พ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือถึงกรรมกาารตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เรื่องเเจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเเละชี้เเจงเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนเเปลงกรรมการของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ใจความหลักว่า บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 เป็นกรณีเร่งด่วน หลังจากปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 โดยมีมติสำคัญคือ

 

1.อนุมัติเเต่งตั้ง นายเทพชัย เเซ่หย่อง กรรมการบริษัท ดำรงตำเเหน่งประธานบริษัท โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติเเต่งตั้ง

 

2.อนุมัติเเต่งตั้งนส.นราวดี วนิชวัฒนะเเละนายศุภพงศ์ สุขสภา เป็นกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเเทน 2ตำเเหน่งที่ว่าง โดยร่วมงานกับ นางพิจิตรา มหาพล ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

 

3.อนุมัติเเต่งตั้ง นายเทพชัย เเซ่หย่อง, นายสุพจน์ เพียรศิริ เเละนายสิริชาย ชนานำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารของบริษัทที่ว่างลง 3 ตำเเหน่งเเทน นางดวงกมล โชตะนา, นายเสริมสิน สมะลาภา เเละนายพนา จันทรวิโรจน์ โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติเเต่งตั้ง

 

4.อนุมัติเเต่งตั้ง นายเทพชัย เเซ่หย่อง ดำรงตำเเหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (CEO) ที่ว่างลง โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติเเต่งตั้ง

 

5.อนุมัติเเต่งตั้ง น.ส.มัธยา โอสถานนท์ เลขานุการบริษัท รับมอบฉันทะเข้าประชุมเเละออกคะเเนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท NBC เเละบริษัท NINE ในช่วงบ่ายวันที่ 7 พ.ย. 2559

 

แม้ว่า คณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมในการประชุมในการวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE ได้

 

กล่าวคือ ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบริษัทได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ในทันที เพื่อจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการให้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทตามกฎหมาย

 

แต่ปรากฏว่า นายทะเบียนบริษัทมหาชนยังไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายหนึ่งได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทไว้ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในช่วงเช้าของวันที่ 7 พ.ย. 2559 ซึ่งเป็นเวลาในขณะที่บริษัทกำลังจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 โดยอ้างเหตุคัดค้านดังต่อไปนี้

 

(1) ตำแหน่งกรรมการของบริษัทมิได้ว่างลงจำนวน 8 ตำแหน่งตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากผู้คัดค้านได้คัดหนังสือรับรองของบริษัท ฉบับลงวันที่ 4 พ.ย. 2559 แล้วพบข้อมูลในทางทะเบียนว่าบริษัทยังคงมีกรรมการจำนวน 7 ราย

 

(2) หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการว่าจะต้อง “ไม่ประกอบกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบธุรกิจ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ” เป็นการจำกัดสิทธิและกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการอันขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และขัดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่มีการยื่นคัดค้านการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทไว้แล้ว นายทะเบียนบริษัทมหาชนจึงยังไม่รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท แต่จะต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนในกรณีที่มีการคัดค้านการยื่นจดทะเบียนก่อน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามชุดใหม่ของบริษัทประกอบในเอกสารการมอบฉันทะได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 

การแสดงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ NBC และ NINE กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE ได้

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการชี้เเจงต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนเพื่อขอให้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัทต่อไป หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯ จะเรียนให้ทราบต่อไป