svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม นี้

20 กันยายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

พร้อมทั้งให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

สำรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 • รายจ่ายงบกลาง 590,470 ล้านบาท 
 • รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท  
 • รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท 
 • รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท 
 • รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985.6 ล้านบาท 
 • รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618 ล้านบาท

ขณะที่โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,185,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 • รายจ่ายประจำ จำนวน 2,390,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.04% ของวงเงินงบประมาณ 
 • รายจ่ายลงทุน จำนวน 695,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.82% ของวงเงินงบประมาณ 
 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 100,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.14% ของวงเงินงบประมาณ
 • ประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 2,490,000 ล้านบาท 
 • งบประมาณขาดดุล จำนวน 695,000 ล้านบาท 

 

อ่านรายละเอียด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566