เช็กมาตรการช่วยค่าไฟ-ก๊าซหุงต้ม มีเงื่อนไขอย่างไร ก่อนพลังงานชงเข้า ครม.

05 กันยายน 2565

เช็กมาตรการช่วยค่าไฟ-ก๊าซหุงต้ม มีเงื่อนไขอย่างไร ก่อนพลังงานชงเข้า ครม. วันที่ 13 ก.ย. นี้ ระบุการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานแก่ประชาชนในด้านค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของประชาชนในภาวะปัจจุบัน ซึ่งมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วย

 

ด้านค่าไฟฟ้า : แนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

 

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
 

  • ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย (ประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนพฤษภาคม 2565 - สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 500 หน่วยต่อเดือน

 

  • ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15 - 75%

  

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม (1) และ (2) ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และนอกจากนี้จะดำเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วย


ด้านค่าก๊าซหุงต้ม จะขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม โดยขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก 45 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายนนี้ ให้ต่อไปอีก 3 เดือน 

ทั้งนี้ ในส่วนลดที่เพิ่ม 55 บาท/คน/3 เดือน คาดว่าจะสามารถใช้ได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม  2565 โดยกระทรวงพลังงานจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนเมื่อได้รับงบกลางปี 2566 
แล้ว ต่อไป

 

“ขณะนี้มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับกับกระทรวงมหาดไทย คือ กฟภ. และกฟน. ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งบกลางได้ทันในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้มก็เช่นกัน คาดว่า ครม.จะพิจารณามาตรการดังกล่าวได้ในวันที่ 13 กันยายนนี้”