เปิดวาระครม. วันนี้ นายกฯ ตามติดภาวะเศรษฐกิจ-วันหยุดยาว

11 ก.ค. 2565 | 23:39 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ จับตาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ติดตามรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมรับวันหยุดยาวเทศกาลงานบุญใหญ่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในที่ประชุม เตรียมรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาหลายเรื่อง

 

พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับวันหยุดยาววันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ทั้งวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยต้องดูว่านายกฯ จะมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพิ่มเติมด้วย 

 

ขณะที่แนวทางการพิจารณาขยายระยะเวลาภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นั้น แม้ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อว่า ในการประชุมครม.ครั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมถึงกรณีดังกล่าวหรือไม่ เช่นเดียวกับผมการเจรจาผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันด้วย

สำหรับวาระครม. เรื่องต่าง ๆ มีดังนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา 

  • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ค.ศ.2022
  • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

วาระเพื่อทราบ

  • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
  • ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 
  • สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2565