svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

04 กรกฎาคม 2565

กระทรวงอว. โดย "กรมวิทยาศาสตร์บริการ" เซ็น MOU ครั้งประวัติศาสตร์ กับ "สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย" ยกระดับนวัตกรรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. เป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยการให้บริการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

รวมถึงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต การร่วมมือกันของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ หน่วยงานต้องช่วยกันพัฒนา 2 ประการ ได้แก่ 

  • การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ และพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด 
  • การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

 

ดังนั้น วศ. จึงมีความยินดีและขอบคุณ TARA ที่เห็นความสำคัญและให้เกียรติร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ วศ. ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังกล่าว

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์


ด้านนายประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามฯ ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายขอบข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกันสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยให้เกิดการผลักดันนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการได้อย่างแท้จริง

MOU ประวัติศาสตร์ "กระทรวงอว." ยกระดับระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ไทย โกอินเตอร์

 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในอันที่จะพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป