svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หางานต่างประเทศ 2565 กรมการจัดหางาน ประกาศจัดหางานทำงานประเทศไต้หวัน

30 มิถุนายน 2565

หางานต่างประเทศ 2565 กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศไต้หวัน จำนวน 50 อัตรา เช็คเงื่อนไชคุณสมบัติทั้งหมดที่นี่

หางานต่างประเทศ 2565 กรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงแรงงาน  ได้ออกประกาศจัดหาแรงงานไทยไปทำงานประเทศไต้หวัน ล่าสุด นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน

 • ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป ไต้หวัน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการ
 • ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า สถานที่ทำงาน NO. 21, GONGYE 5'' RD, PINGJHEN DIST, TAOYUAN CITY, TAIWAN R.O.C.
 • อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 กรมการจัดหางานจึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน และจำนวนที่รับสมัคร

 • พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 50 อัตรา (เพศชาย 15  อัตรา และเพศหญิง 35 อัตรา)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 อายุ

 • เพศชาย 22 – 40  ปี
 • เพศหญิง 20 -35  ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 •  สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
 •  สมรรถภาพการได้ยิน หูสองข้างต้องได้ยินในระดับต่ำกว่า 25 เดซิเบล
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 •  อัตราค่าจ้าง 25,250 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 29,959  บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2565 : 1 เหรียญไต้หวัน เท่ากับ 1.1865 บาท)

อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน

 • ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี
 • ทำงานวันละ 8  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
 • นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกและเดินทางไปทำงานได้แก่ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ตรวจในประเทศไทย 600 เหรียญไต้หวัน และตรวจในไต้หวัน 200เหรียญใต้หวัน) ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวันตลอดระยะเวลาการจ้าง 3 ปี(รวม 60,00 เหรียญใต้หวัน) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยขยันสำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเดือนละ 2,000 เหรียญไต้หวัน
 • แรงงานไทยรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปไต้หวัน ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500  เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจโรคที่ไต้หวัน ค่าทำใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานและค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

 

หางานต่างประเทศ 2565 หางานต่างประเทศ 2565 หางานต่างประเทศ

รายละเอียดงาน

 • ทำงานในสายการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 •  สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน ม.๓ ขึ้นไป)
 •  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 •  สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

โดยผู้สมัครต้องลงลายมีอชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

กำหนดการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัครมีดังนี้

 •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายตามที่กำหนด แนบเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครให้ครบถ้วน และบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย
 • จ่าหน้าของระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  0224521034
 •  ให้จัดส่ง ระหว่างวันที่ 1 – 7  กรกฎาคม 2565 (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ และเอกสารดังกล่าวต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 12  กรกฎาคม 2565  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะกรณีที่กรมการจัดหางานได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว หากเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครของผู้สมัครรายใดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือหากเจ้าหน้าที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

 • กรณีที่กรมการจัดหางานได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว หากเอกสารของผู้สมัครรายใดครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ ซึ่งกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ จะส่งลิ้งค์เชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มโอเพนแซทที่ใช้ในการจัดสอบดังกล่าว หากผู้มีสิทธิสอบ
 • มีความประสงค์จะเข้าสอบ ให้กดเข้าร่วมกลุ่มและส่งข้อความยืนยันตัวตนภายในกำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตรงตามใบสมัคร จะอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก หากไม่กดเข้าร่วมกลุ่มและยืนยันตัวตนภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดการสอบ

 • กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครรับทราบภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง กำหนดสอบระหว่างวันที่ 26-27กรกฎาคม 2565 ซึ่งนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call

 

หางานต่างประเทศ

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 • กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565  ทางเว็บไซต์ : www.coe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการ
 • เพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับ
 • การคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง(กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า ค่าตรวจโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าที่พักโรงแรมสถานที่กักตัวก่อนเดินทาง ค่าบัตรโดยสารเครื่อง และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 20,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวัน และประเทศอื่นๆ ทางโทรศัพท์หมายเลข  022451034.