svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถอดแมสก์ได้เมื่อไร กลุ่มไหน พื้นที่ใด ทบทวนเงื่อนไข เช็คกันอีกรอบที่นี่ 

24 มิถุนายน 2565

ถอดแมสก์ได้เมื่อไร กลุ่มไหน พื้นที่ใดไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยบ้าง หลังราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรโดยความสมัครใจ ทบทวนเงื่อนไข เช็ครายละเอียดอีกรอบที่นี่

หลังจากที่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 มีประเด็นสำคัญเรื่องการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจและให้มีผลทันที

 

โดยให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

เงื่อนไขการสวมหน้ากากอนามัย

 

1.สถานที่นอกอาคาร

 • ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด 
 • มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก
 • ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

2.สถานที่ภายในอาคาร

ให้สวมหน้ากาก

คำแนะนำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค ดังนี้ 

1.กลุ่ม 608 ซึ่งเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์

2.ผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

3.ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 

4.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ แนะนำให้พกหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 

 

เงื่อนไขการถอดหน้ากากอนามัย

 • เมื่ออยู่คนเดียว
 • กรณีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัย อยู่ที่พำนักเดียวกันต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
 • กรณีมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย รับบริการบริเวณใบหน้า และศิลปะการแสดงต่าง ๆ 
 • ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที