svasdssvasds

เช็คสิทธิประกันสังคม แรงงานต่างด้าว คุ้มครองกรณีไหนบ้าง ครบจบที่นี่

23 มิ.ย. 2565 เวลา 3:02 น. 1.7k

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว คุ้มครองกรณีไหนบ้าง สำนักงานประกันสังคมชี้แรงงานต่างด้าวอยู่ไทยต้องส่งประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมชี้แรงงานต่างด้าวอยู่ไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 

เอกสารที่ต้องใช้ 

สำหรับ ลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าว/บุคคลที่ราบสูง

 

1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03

 

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง

 

3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) 

 

4. สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa)

เพิ่มเติม : **กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart Visa นายจ้างยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสามารถใช้ Smart Visa แทนใบอนุญาตการทำงานได้

 

โดยจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี  

 

- ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 

- คลอดบุตร

 

- ทุพพลภาพ

 

- เสียชีวิต

 

- สงเคราะห์บุตร

 

- ชราภาพ

 

- ว่างงาน 

 

เช็คสิทธิประกันสังคม แรงงานต่างด้าว คุ้มครองกรณีไหนบ้าง ครบจบที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง