svasdssvasds

จ้างเด็กจบใหม่ ทำงาน ทุกตำบลทั่วประเทศ เช็กเงื่อนไขที่นี่ครบจบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 มิ.ย. 2565 เวลา 22:17 น. 1.5k

จ้างเด็กจบใหม่ ทำงาน เป้าหมายรวม 68,350 คน ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศ กว่า 7,435 ตำบล มีเงื่อนไขอะไร กลุ่มเป้ามายไหน รูปแบบการจ้างเป็นยังไง รวมไว้ครบจบที่นี่

รัฐบาลเตรียมจ้างงานเด็กจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คน ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,566.28 ล้านบาท โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อย ดำเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และ นวตกรรม (อว.)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่

 

พร้อมทั้งพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อทักษะการทำงานในปัจจุบันและที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมทั้ง พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่ของประเทศ

 

โดยจะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

รวมถึงรักษาระดับการจ้างงานให้กับประชาชนทั่วไปและเด็กจบใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คน สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนระหว่างดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน

กลุ่มเป้าหมาย 

 • เด็กจบใหม่ หรือบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี 
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่าง ๆ 

 

รูปแบบการดำเนินการ

 • มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
 • ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุน 
 • การจัดการตลาด 
 • การจับคู่ธุรกิจ 
 • การพัฒนาบรรจุการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการ 
 • สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ (ตำบล) ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล TCD ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 • 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

 

รูปแบบการจ้างงาน มีด้วยกันดังนี้ 

 

พื้นที่ 3,000 ตำบลเดิม 

 • ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน
 • ตำบลประกอบด้วยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปีจำนวน  4 คน/ตำบล 
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 คน/ตำบล

 

พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ 

 • จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี  5 คน/ตำบล 
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่ 5 คน/ตำบล 

ประโยชน์ที่จะคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ดังนี้

 1. เกิดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
 2. เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 3. ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ 
 4. เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คน 
 5. เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระหว่างการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท/เดือน  
 6. การ Upskill/Reskill พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
 7. สามารถจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูล TCD ในการวิเคราะห์การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ครบทุกพื้นที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด