“กรมราง” บุกลำปาง ศึกษาพัฒนาระบบราง อัพเกรดรถไฟทางคู่สายเหนือ

01 เม.ย. 2565 | 10:28 น.

“กรมราง” เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ลุยศึกษาสร้างระบบราง บูมขนส่งระบบหลักของประเทศ รับเส้นทางรถไฟทางคู่สายเหนือ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ว่า  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินของประชาชน 

สำหรับโครงการรถไฟภาคเหนือมีเส้นทางรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 เส้นทางคือ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และมีสองโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ คือปากน้ำโพ-เด่นชัย และเด่นชัย-เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard : CY) ที่บริเวณสถานีห้างฉัตร สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้เสนอโครงการรถไฟสายใหม่ เพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะในอนาคต โดยเสนอโครงการช่วงแม่เมาะ-งาว ระยะทาง 70 กิโลเมตร โดยทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับโครงการทางรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่สถานีงาว ทิศใต้เชื่อมต่อกับทางรถไฟช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีทางเลือกที่จะเชื่อมต่อที่สถานีแม่เมาะหรือสถานีแม่จาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเป็นโครงข่ายรถไฟสายรองที่เชื่อมต่อเข้าไปยังแหล่งผลิตโดยตรง โดยผ่านพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ที่มีพื้นที่กว่า 90,000 ไร่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนของภาครัฐ ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และเด่นชัย-เชียงใหม่ 

นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  จังหวัดลำปางมีรถไฟมาแล้วกว่า 100 ปี และมีอุโมงค์ขุนตานซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561-2565 ได้สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของจังหวัด พบว่าประชาชนมีปัญหาทางการเกษตร เช่น ปริมาณสับปะรดและข้าวโพดล้นตลาด มีราคาตกต่ำและขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรเหล่านั้น อีกทั้งจังหวัดลำปางยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนในวัยแรงงานส่วนใหญ่ อพยพไปตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่หรือแหล่งอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปยังชายแดน สปป. ลาว ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนแล้ว 

 

“กรมราง” บุกลำปาง ศึกษาพัฒนาระบบราง อัพเกรดรถไฟทางคู่สายเหนือ

 


 ทั้งนี้หากจังหวัดลำปางมีเส้นทางรถไฟที่พาดผ่านอำเภอแม่เมาะซึ่งทาง กฟผ. แม่เมาะ มีแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เป็นปัญหามายาวนาน และประเด็นสำคัญ โครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ทั้งสินค้านำเข้าหรือสินค้าส่งออกไปยังชายแดนเชียงของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและเพิ่มความสะดวกให้การค้าชายแดน ไทย – ลาว ในอนาคต เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดลำปางเป็น Land Link มากกว่าจะเป็น Land Pass โดยคาดหวังให้มีคนเข้ามาอยู่อาศัยและมีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อมีความสะดวกในการคมนาคม ความเจริญก็จะเข้ามา เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ สู่อำเภอ และชุมชน และคิดว่าหากโครงการนี้ เกิดขึ้นโดยเร็วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องไปหางานทำในกรุงเทพฯหรือแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 

“กรมราง” บุกลำปาง ศึกษาพัฒนาระบบราง อัพเกรดรถไฟทางคู่สายเหนือ