เช็คสถิติคนไทยมีรายได้เพิ่มหรือลดลงมากแค่ไหนในช่วง 10 ปี เช็คได้ที่นี่

30 มีนาคม 2565

เปิดข้อมูลรายได้คนไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ย้อนหลัง 10 ปี เช็คตัวเลขที่แท้จริงกับรายได้ครัวเรือนของคนไทย เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากแค่ไหน มีรายได้เฉลี่ยปีละเท่าไหร่ มีเงินจากตรงไหนประคองชีวิตบ้าง เช็คได้ที่นี่น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำข้อมูลเรื่องรายได้ และการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2564 โดยมีการนำข้อมูลย้อนหลังในเรื่องของรายได้ครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อปีช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2564 มาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นตัวเลขที่แท้จริงของการใช้จ่ายของครัวเรือน

 

สำหรับรายได้ครัวเรือนไทย ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ประกอบไปด้วย เงิน หรือสิ่งของที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงาน ผลิตเอง จากทรัพย์สิน หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นในแต่ละเดือน โดยรายได้ดังกล่าว เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลัก นั่นคือ

รายได้ที่เกิดจากการทำงาน ประกอบด้วย

 • ค่าจ้างและเงินเดือน
 • กำไรจากการทำธุรกิจ
 • กำไรจากการทำการเกษตร

รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน ประกอบด้วย

 • รายได้จากทรัพย์สิน ทั้ง รายได้จากค่าเช่าห้อง ค่าเช่าที่ดิน และดอกเบี้ยเงินฝาก
 • รายได้ที่ได้รับไม่ประจำ ทั้ง ทุนการศึกษา และเงินจากการประกันสุขภาพ
 • รายได้แหล่งอื่น เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเงินจากโครงการคนละครึ่ง

ทั้งนี้หากพิจารณารายได้ของครัวเรือนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

 • ปี 2554 อยู่ที่ 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • ปี 2556 อยู่ที่ 25,194 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • ปี 2558 อยู่ที่ 26,915 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • ปี 2560 อยู่ที่ 26,946 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • ปี 2562 อยู่ที่ 26,018 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • ปี 2564 อยู่ที่ 28,454 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (6 เดือนแรก)

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อคิดเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ครัวเรือนไทยมีรายได้ทั้งสิ้นสูงสุด โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยแยกเป็นรายปี ดังนี้

 

ปี 2554

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่16,719 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 6,517 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

ปี 2556

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่18,589 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 6,605 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

ปี 2558

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่19,650 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 7,265 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

ปี 2560

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่19,359 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 7,587 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

ปี 2562

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่18,493 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 7,525 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

ปี 2564

 • รายได้ที่เกิดจากการทำงานอยู่ที่18,888 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอยู่ที่ 9,566 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน