คลังชง ครม. ลดภาษีน้ำมันดีเซล-เคาะแพ็กเกจ  EV วันนี้

15 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุม ครม. วันนี้( 15 ก.พ.) กระทรวงการคลัง เสนอการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงไม่เกิน 3 บาทต่อลิตร พร้อมจับตามาตรการส่งเสริมรถยนต์ EV

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(15 ก.พ.) มีเรื่องน่าสนใจต้องติดตาม ดังนี้ 

 

1. มาตรการลดค่าครองชีพ และการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยกระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อลดภาษีน้ำมันดีเซลไม่เกิน 3 บาท/ลิตร

 

ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตร สามารถจัดเก็บรายได้ประมาณเดือนละ 12,000 ล้านบาท หรือปีละ 1.44 แสนล้านบาท จากการใช้น้ำมัน 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน หากปรับลดอัตราภาษีเต็มจำนวนอัตราภาษีที่จัดเก็บ จะกระทบรายได้รัฐปีละ 70,000 ล้านบาท

 
สาเหตุที่ต้องลดภาษีน้ำมันดีเซล เพราะหลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น โดยเรื่องนี้ ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือลับ เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณา

 

ประกอบกับข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ได้นัดหารือกันในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสรุปตัวเลขการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐมากนัก

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า แนวทางการดูแลราคาพลังงานภายในประเทศ ว่า น่าจะเป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างการใช้ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน  และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2. มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์อีวี (Electric Vehicle : EV) หรือ แพ็กเกจ  EV ชัดเจนแล้วว่าจะมีการเสนอมาตรการนี้เข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณา หลังจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกมายอมรับว่า มาตรการดังกล่าวมีความชัดเจนแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาได้เร็ว ๆ นี้

 

เบื้องต้นคาดว่าจะลดภาษีเป็นแพ็คเกจ ทั้งภาษีนำเข้ารถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันอยู่ในหลายภูมิภาค เช่น บางประเทศเก็บ 0%  บางประเทศ 20% - 40% ก็ให้ลดลงมาในระดับที่แข่งกันกันได้ รวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิต ก็ปรับลดลงด้วย

 

เช่นเดียวกับเงินอุดหนุน เช่น รถขนาดใหญ่ที่ให้กำลังวัตต์สูง อาจจะมีส่วนลดมากกว่า 150,000 บาท ขณะที่รถขนาดเล็กอาจจะมีส่วนลดราคาหลายหมื่นบาท และยังรวมถึงรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าด้วย

 

แฟ้มภาพการประชุมครม.

 

วาระครมวันนี้เรื่อง อื่น ๆประกอบด้วย


1.กระทรวงมหาดไทย เสนอ

  • ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ...
  • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวนบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ...
  • ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ...(แก้ไข เพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555)

 

2. กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

3.กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 – 2570 

 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่องต่าง ดังนี้ 

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ... และเสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ...
  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นราย จังหวัด 23 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ 
  • ร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฉบับที่...) พ.ศ...

 

5.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตราการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ...

 

6. กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564 รวม 3 ฉบับ

 

7.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และ เมืองหลวง 

 

8.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม