svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“บิ๊กป้อม” ลั่นแล้งนี้ต้องรอด จี้ทุกหน่วยป้องน้ำเค็มรุกท่าจีน-เจ้าพระยา

09 กุมภาพันธ์ 2565

“บิ๊กป้อม”จี้แผนป้องกันน้ำเค็มรุกน้ำท่าจีน-เจ้าพระยา ลั่นแล้งนี้ต้องรอด ระดมพลทุกหน่วยงานงัดมาตรการลดผลกระทบคุณภาพน้ำประปา สวนผลไม้ และไม้ดอกเกษตรกร ย้ำคณะอนุฯน้ำภาคกลางร่วมติดตามแผนบริหารจัดการลำเลียงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองให้ชัดเจน

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  เผยว่า มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แล้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำมากกว่าแผนแล้วกว่า  315 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูง

 

ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ซักซ้อมแผนบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานหลัก ตาม 9 มาตรการรับมือภัยแล้งปีนี้ ได้แก่  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.) การประปานครหลวง ( กปน. ) กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อส่งให้กับการประปา การเกษตร และผลักดันน้ำเค็มที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความชัดเจน รวมถึงนำข้อมูลมากำหนดมาตรการในการป้องกัน เพื่อรักษาคุณาพน้ำประปาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สวนผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ณ บริเวณสถานีสูบน้ำบางเลน จ.นครปฐม และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 

“บิ๊กป้อม” ลั่นแล้งนี้ต้องรอด จี้ทุกหน่วยป้องน้ำเค็มรุกท่าจีน-เจ้าพระยา

 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง  เผยว่า  ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนปฏิบัติการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อส่งให้กับการประปา การเกษตร และผลักดันน้ำเค็มที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านคลองท่าสาร-บางปลา และคลองพระยาบรรลือ เนื่องจากระดับน้ำทะเลคาดว่าจะขึ้นสูงในช่วงวันที่ 16-19 ก.พ. 2, 17, 30 มี.ค. 19-20 เม.ย. ซึ่งกรมชลประทานคาดการณ์ว่าจะมีการใช้น้ำภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายนนี้

 

 

“บิ๊กป้อม” ลั่นแล้งนี้ต้องรอด จี้ทุกหน่วยป้องน้ำเค็มรุกท่าจีน-เจ้าพระยา

 

ขณะเดียวกัน จะไม่มีน้ำที่ค้างทุ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำระบายมาช่วยผลักดันน้ำเค็ม จึงจำเป็นต้องประสานการทำงานร่วมกับ กฟผ. ในการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป ซึ่ง กฟผ. และ ชป. ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองแต่อย่างใด ส่วนการประปานครหลวงยืนยันจะปรับแผนการสูบน้ำทั้งที่สถานีบางเลน จ.นครปฐม และที่ สถานีสำแล จ.ปทุมธานี เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตลอดฤดูแล้งนี้  รวมถึงกรมชลประทานจะประสานร่วมกับสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยและกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 

 

“บิ๊กป้อม” ลั่นแล้งนี้ต้องรอด จี้ทุกหน่วยป้องน้ำเค็มรุกท่าจีน-เจ้าพระยา

 

พลเอกประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้การประปานครหลวง และกรมชลประทาน เร่งหาข้อสรุปในการบริหารจัดการลำเลียงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองให้ชัดเจน รวมถึงการศึกษาการป้องกันน้ำเค็มรุก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยให้เสนอแผนดังกล่าวต่อ กนช.ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว