ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมมาตรา 33 ม.39 รับเงิน 800 บาท ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ม.ค. 2565 เวลา 2:27 น. 6.0k

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 สำนักงานประกันสังคมโอนเงินให้ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เช็คเงื่อนไขรายละเอียดครบจบที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่เชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังให้สิทธิกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งค่ารักษาพยาบาล สำรองจ่ายงบฉุกเฉินเท่าที่จำเป็นในกรณีที่มีการประสบอันตรายฉุกเฉินสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลเฉพาะที่รับบัตรประกันสังคมทั่วราชอาณาจักรไทย และ สิทธิบัตรทอง เป็นต้น

 

 

ล่าสุดวันนี้ 8 มกราคม 2565  สำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงว่า ย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ สามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน

 

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 

 •  เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

 

 •  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 

 • ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

 

 •  เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

 

 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

 

 •  ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

 • การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 

 •  เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

 

 •  บุตรเสียชีวิต

 

 •  ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

 

 •  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

 

 

เงินสงเคราะห์บุตร

 เอกสารที่ต้องใช้

 

 •  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

 

 •  กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

 

 • สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

 

 กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

 

 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

 • ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

 

 •  กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ

 

 • ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport)

หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับและแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

 สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.).

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง