ครม.เคาะงบปี 66 เคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ 1.43 แสนล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ม.ค. 2565 เวลา 11:20 น. 526

ครม.เคาะกรอบวงเงินงบประมาณปี 66 เคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ 1.43 แสนล้าน ตอบโจทย์ประเทศ BCG โมเดลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 4 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 143,734 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 114,634 ล้านบาท และ 2.งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วงเงิน 29,100 ล้านบาท ตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและความเร่งด่วนของประเทศ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG การสร้างความพร้อมในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 114,634 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • งบบุคลากร 70,409 ล้านบาท
  • งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 36,755 ล้านบาท
  • งบประมาณการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 7,469 ล้านบาท

กรอบวงเงินนี้มีเป้าหมายผลผลิต คือ

1) การผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,367,864 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และอุตสากรรมเป้าหมาย จำนวน 410,360 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด

2) การผลิตกำลังแรงงานในหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) ทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะเดิม (Re-Skill) ยกระดับทักษะเดิม (Up-Skill) เพิ่มพูนทักษะใหม่ (New Skill) จำนวนไม่น้อยกว่า 130,000 คน

3) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4) บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 195,989 คน

5) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ ผ่านกลไกการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใน 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาแสวงหาบุคลากร ความเป็นนานาชาติ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการสร้งแพลตฟอร์มความร่วมมือ

2.กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 29,100 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) งบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 17,460 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนทุนการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

2) งบสนับสนุนงานพื้นฐาน 11,640 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งตามพันธกิจหน่วยงาน

โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบเงินก้อน (Block grant) และจัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่องหลายปี (Multi-year budgeting) เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินการแผนงานต่อเนื่องและแผนงานใหม่ได้ อาทิแผนงานต่อเนื่อง เช่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย แผนงานการแก้ปัญหาความยากจนโจทย์ท้าทายสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ส่วนแผนงานใหม่ เช่น การวิจัยวัคซีน การพัฒนาอุตสาหกรรมยายนต์ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่อนาคต เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง