svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โครงการลดหย่อนภาษี 2565 ช้อปดีมีคืน สินค้าไหนเข้าร่วได้รับสิทธิเช็คที่นี่

05 มกราคม 2565

โครงการลดหย่อนภาษี 2565 ช้อปดีมีคืน สินค้าไหนบ้างเข้าร่วมโครงการหลัง กระทรวงการคลัง เปิดโครงการแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รายละเอียดมัดรวมไว้แล้วที่นี่

อัพเดท โครงการช้อปดีมีคืน ซื้อหนังสือสามารถลดหย่อนภาษี 2565 ได้หรือไม่ หลังจากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-15 กุมภาพันธ์ 2565

 

สำหรับวัตถุประสงค์

 

เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

อัพเดท นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566 หย่อนภาษีได้ 

 

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไขเพื่อนำไปลดหย่อยภาษี

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP

 

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขมีดังนี้

 

 • ค่าสุรา
 •  เบียร์
 • ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 •  ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค
 •  ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร.

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง