ม.เทคโนโลยีมหานคร “ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ม.เอกชนของไทย”

23 ธ.ค. 2564 | 13:54 น.

ม.เทคโนโลยีมหานคร “ครองอันดับหนึ่ง ม. เอกชนของไทย” จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 ตอกย้ำความความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกประจำปี 2021 ของ SIR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในหลายมิติ

 

ทั้งในด้านคณาจารย์ในการพัฒนาแบบบูรณาการ  ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในด้านการสนับสนุนและต่อยอดผลงานการวิจัยของนักศึกษาทั้งในเชิงธุรกิจและเอื้อประโยชน์ต่อสังคม  รวมไปถึงมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นจุดยืนอันแน่วแน่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

สำหรับมาตรฐานการจัดอันดับของ SCImago มีระดับความแม่นยำสูงสุดและมีความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจัดอันดับผลงานจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ  ด้านงานวิจัย (Research) 50% ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% และ ด้านสังคม (Societal) 20% 

 

การจัดอันดับในแต่ละครั้งจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ