สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รับสูงสุด 3 แสน ได้ถึงวันไหน เช็คเงื่อนไข

29 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน รับสูงสุด 3 แสนบาท ได้ถึงวันไหน เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ

“สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ที่ ครม. อนุมัติให้ "ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการแพร่เชื้อโควิด 19

เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ช่าง ค้าขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีกต่างๆ ฯลฯ สามารถขอสินเชื่อได้ โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

ขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไร

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่
 2. อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมเงื่อนไข ก่อนเลือกตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ
 3. การกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง
 4. ยืนยันตัวตน เลือกปุ่มลงทะเบียน รอการติดต่อกลับ

สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รับสูงสุด 3 แสน ได้ถึงวันไหน เช็คเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 • ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รับสูงสุด 3 แสน ได้ถึงวันไหน เช็คเงื่อนไข

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้เงิน

 • กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

วงเงินโครงการ

5,000 ล้านบาท

ที่มา : ธนาคารออมสิน