เคลียร์ชัด “ทอท.” แจงปมลดสเปกระบบไฟฟ้า สร้างรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 7:50 น. 79

ทอท.เผยกระแสข่าวลดคุณสมบัติวัสดุระบบไฟฟ้า ก่อสร้างรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ ไม่เป็นความจริง ยันกระบวนการถูกต้อง-ตรวจสอบได้ ซัดยังไม่ถึงเวลาติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน กลางปี 65

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องทอท. ลดคุณสมบัติวัสดุของระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ) ทสภ. โดยมีการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสนามบินที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างฯ มาเป็นระบบไฟที่ไม่เคยใช้ที่สนามบินไหนมาก่อน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้สนามบินนั้น ทอท. ในฐานะผู้บริหาร ทสภ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทอท.ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ทางขับขนาน ทางขับเชื่อมและทางขับ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่ง ทสภ.ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 

 


“ยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาอนุมัติวัสดุในการก่อสร้างรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิของทอท. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ ซึ่งการนำวัสดุที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนด และไม่อยู่ใน Vendor List มาใช้ เป็นการขัดต่อหลักการทำงานของทอท. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ ทอท. จะดำเนินการตามที่เป็นข่าว” 
 

ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน และอยู่ในรายการ Vendor List ตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์และในสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินต่อไป 

 

 


ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติระบบไฟฟ้าสนามบินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นระบบฐานรากของทางวิ่งเส้นที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยผู้รับจ้างวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบบดังกล่าวประมาณกลางปี 2565
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง