เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซต์ รับสูงสุด 10,000 บาท กลุ่มไหนรับก่อน เช็กเลย

08 พ.ย. 2564 | 20:00 น.

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซต์ ที่มีอายุเกิน 65 ปี กรมการขนส่งย้ำโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกวันที่ 8 - 12 พ.ย.64 รับสูงสุด 10,000 บาท กลุ่มไหนรับก่อน เช็กเลย

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" เยียวยาแท็กซี่ เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

โดยรับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน และในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

 

กรมการขนส่งทางบก เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 มียอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,789 ราย แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 5,921 ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 4,868 ราย

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซต์ รับสูงสุด 10,000 บาท กลุ่มไหนรับก่อน เช็กเลย

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบและคัดกรองความซ้ำซ้อนข้อมูลการลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและเอกสารการลงทะเบียน รวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิทราบ และดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ

 

กลุ่มไหนรับเงินช่วยเหลือก่อน

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก แบ่งการโอนเงินช่วยเหลือออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบแรกระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน

กลุ่มไหนรับ 5,000 บาท-กลุ่มไหนรับ 10,000 บาท

สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน 

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News