svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเงื่อนไข กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่

05 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ คุณสมบัติ ได้ทั้งราชการ-เอกชน มีความรอบรู้

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน.ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีความรู้และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการประปา วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ การบริหารธุรกิจ

เช็คเงื่อนไข กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่

3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้ 

  • มีวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนากิจการประปาและการปรับเปลี่ยนบทบาทของการประปานครหลวงในอนาคต โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการในระดับสูง 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีลักษณะผู้นำ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  •  มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการและกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการการประปานครหลวง และรัฐบาล ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของ • ภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
  • ภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือตำแหน่งเทียบเท่า • รัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

4. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

  •  กำหนดยื่นใบสมัครเวลาราชการตั้งแต่08.00น-16.00น.

 

ภาระกิจการประปานครหลวง (กปน.)

สำรวจ จัดหา แหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา 2. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุม มาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของการประปานครหลวง

  การประปานครหลวง (กปน.) มีความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) โดย มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำให้ กปน. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล

 

          วิสัยทัศน์ตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (2563-2565) คือ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” ซึ่งวางเป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทั้งในด้านความยืดหยุ่่น (Resilience) ความคล่องตัว (Agility) และ การพัฒนาด้านนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งการดำเนินงานประปาอย่างมีมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่า และลดความสูญเสีย (Operational Excellence)

 โดยมีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและสร้างความมั่นคงของระบบประปา รวมทั้งการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบประปาและรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งรักษาความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ กปน. สามารถบริหารจัดการและมีเงินมาลงทุนได้อย่างคล่องตัว แม้จะมีอัตราค่าน้ำที่คงที่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี