บอร์ด สมอ. เคาะแผนทำมาตรฐานปี 65 เกือบ 600 เรื่องรับ S-curve/New S-curve

26 ต.ค. 2564 เวลา 5:51 น. 119

บอร์ด สมอ. เคาะแผนจัดทำมาตรฐานปี 65 ทั้ง S-curve และ New S-curve เกือบ 600 เรื่อง พร้อมเห็นชอบมาตรฐานระบบเตือนภัย เตรียมล้อมคอกป้องกันการโจรกรรม

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมีแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) เป็นกลไกสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ  ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า

จุลพงษ์ ทวีศรี

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สมอ. ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อจัดทำมาตรฐานในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 596 เรื่อง โดยมีแผนตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 240 เรื่อง ครอบคลุมมาตรฐานกลุ่มเอสเคิร์ฟ (S-curve) นิวเอสเคิร์ฟ (New S-curve) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ มาตรฐานตามนโยบาย และมาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรฐานระบบเตือนภัย และมาตรฐานสินค้าอื่นๆ รวม 58 มาตรฐาน รวมทั้งให้ สมอ. ควบคุมคาร์บอนไดร์ออกไซด์ทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมอีกด้วย
นายบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า มาตรฐานระบบเตือนภัยตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม เป็นมาตรฐานที่ สมอ. ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2541 ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (covid-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง สถิติการโจรกรรมและอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ประชาชนหันมานิยมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเตือนภัยในที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆ กันมากขึ้น สมอ. จึงได้นำมาทบทวนเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวภายในต้นปี 2565
“การประชุมบอร์ด สมอ. ครั้งนี้ นอกจากจะเห็นชอบให้ สมอ. จัดทำมาตรฐานระบบเตือนภัยตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรมที่ติดตั้งในอาคาร จำนวน 6 เรื่องแล้ว ยังได้เห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมอีก 52 เรื่อง อาทิ มาตรฐานระบบกักเก็บพลังงานสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า   เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจ  มอนิเตอร์ระบบอากาศหายใจ  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด  ยานยนต์ที่ติดตั้งระบบห้ามล้อฉุกเฉินขั้นสูง  ยานยนต์ที่ติดตั้งระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  แหวนยางสำหรับท่อน้ำ  สิ่งทอที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร  เอทานอลใช้ในทางเภสัชกรรม  และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น”

แท็กที่เกี่ยวข้อง