โรงแรมกะรนปั้น"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์"นำร่องภูเก็ต"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ"

22 ต.ค. 2564 | 04:10 น.

ม.อ.ภูเก็ต ผนึกพันธมิตร ปั้น"กะรน เวลเนส แซนด์บ็อกซ์" ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ประชุมธุรกิจท่องเที่ยวหาดกะรนทดสอบตัวชี้วัดจริง เตรียมความพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ใส่ใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรน เวลเนส แซนด์บ็อกซ์) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกฎบัตรไทย จัดการประชุมผู้แทน ร่วมกับประชุมระบบออนไลน์ Zoom Meeting กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ โรงแรมในเขตพื้นที่ตำบลกะรน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน จำนวน 150 คน 

โรงแรมกะรนปั้น\"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์\"นำร่องภูเก็ต\"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ\"

โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2  ภาคยุทธศาสตร์และปฎิบัติการทดสอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสุขภาพ ของโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรน เวลเนส แซนด์บ็อกซ์)

ซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คนมีคุณภาพ และจะทำให้ประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

การประชุมทดสอบตัวชี้วัดโครงการกะรน เวลเนส แซนด์บ็อกซ์ เพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงแรมกะรนปั้น\"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์\"นำร่องภูเก็ต\"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ\"

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) หรือ 10 อุตสาหกรรม S-Curve โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะดำเนินการต่อยอด 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องศึกษา และพัฒนาการบริการด้านสุขภาพต่อไปอย่างเข้มข้น ให้มีความทันสมัย ด้วยวิธีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ และพัฒนาเครื่องมือด้านการตลาดควบคู่กันไป

โรงแรมกะรนปั้น\"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์\"นำร่องภูเก็ต\"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ\"

โรงแรมกะรนปั้น\"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์\"นำร่องภูเก็ต\"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ\"

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกปฎิบัติการทดสอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสุขภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในการออกแบบแนวคิด การออกแบบรายละเอียด การจัดทำแผนการปรับปรุงฟื้นฟูด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเขตส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบเมือง และแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองสุขภาพ

อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับการกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมหลังโควิด-19 ที่ต้องปรับกระบวนงานสู่มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตวิถีใหม่(New Normal) เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 สอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับสู่โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ ที่จะเป็นเป้าหมายใหม่การท่องเที่ยวแห่งอนาคต     

โรงแรมกะรนปั้น\"เวลเนสแซนด์บ็อกซ์\"นำร่องภูเก็ต\"เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ\"