เช็คสิทธิผู้ประกันตน ม.33 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ คลิกเลย

18 ต.ค. 2564 เวลา 4:40 น. 8.7k

เช็คสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน มีเงื่อนไขอย่างไร

เช็คสิทธิผู้ประกันตน ม.33 "ประกันสังคม" แจ้งว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

- ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

- ชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th

เช็คสิทธิผู้ประกันตน ม.33 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ คลิกเลย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว สามารถขอรับสิทธิ เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญกรณีชราภาพ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพที่ตนเองออมไว้ เช่น 

กรณีผู้ประกันตนชําระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบํานาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หรือถ้าชําระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบําเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และขอรับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ กรณีชราภาพตามเงื่อนไขของผู้ประกันตนแต่ละคน ทั้งนี้การเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพจะยิ่งทําให้ เงินออมที่สะสมในวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น
 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สําหรับการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th ของสํานักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลให้ครบ 

ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด โดยผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสํานักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายของรัฐบาล เพียงดําเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ 

หากยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ กับธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ขอให้ดําเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีชราภาพ 

หากเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพไว้แล้ว สามารถแจ้ง เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทางไปรษณีย์หรือนํามายื่นด้วยตนเองที่ สํานักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ ระหว่างการทํางานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคงอุ่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกันอีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง