‘รังนกพังงา’ไร้ผู้ยื่นประมูล  ส่งอส.เฝ้าเข้ม ยันไม่ซํ้ารอย ‘พัทลุง’

01 ต.ค. 2564 | 04:22 น.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา เผยไม่มีเอกชนยื่นซองประมูลสัมปทานรังนกอีแอ่น 164 ล้านบาทครั้งที่ 1 แม้มีผู้ซื้อซอง 1 ราย แต่ไม่มายื่นประมูล ทำบันทึกเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจ.พังงา ประกาศเชิญชวนซื้อซองยื่นประมูลสัมปทานครั้งที่ 2

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา เปิดเผยว่า ตามที่กำหนดให้มีการยื่นประมูลรังนกอีแอ่น จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 ในราคากลางที่ 164 ล้านบาทเศษ โดยก่อนหน้านั้นมีเอกชนมาซื้อซองประมูลไป 1 ราย แต่ปราฎว่าเมื่อถึงเวลากำหนด การยื่นซองประมูล ปรากฎว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาประมูล

“คณะกรรมการรับซองตอนเช้าและคณะกรรมการพิจารณาผลตอนบ่าย เมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็ต้องบันทึกนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ที่มีปลัดจังหวัดเป็นประธานฯรับทราบ”

หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเพื่อประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจ เพื่อซื้อซองและเข้าร่วมประมูลครั้งที่ 2  โดยจะยังยืนราคากลางไว้ที่ 164 ล้านบาทเศษเหมือนเดิม

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา

นายธราธิป กล่าวว่า ในระหว่างที่ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งที่ 2 นี้ ทางอบจ.พังงาจะต้องทำหน้าที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อเฝ้าเกาะรังนกต่อไป โดยจะใช้งบประมาณเดือนละประมาณ 200,000 บาท ในการเฝ้ารังนก ซึ่งดำเนินการมาแล้วประมาณ 2-3 ปี จากเงินกองกลาง ซึ่งยังเหลืออยู่อีกประมาณ 1 ล้านบาทเศษ

โดยก่อนสิ้นเดือนนี้มีนัดหมายกับปลัดจังหวัด เพื่อร่วมกันเดินทางลงไปดูสภาพพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนข้อกังวลเรื่องการขโมยรังนก ว่าจะเกิดขึ้นซํ้ารอยข่าวที่พัทลุงหรือไม่นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พังงา กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซํ้ารอย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่อส.เฝ้าตรวจตราเป็นอย่างดี จึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขโมยรังนกอีแอ่นขึ้น

‘รังนกพังงา’ไร้ผู้ยื่นประมูล  ส่งอส.เฝ้าเข้ม ยันไม่ซํ้ารอย ‘พัทลุง’

ทั้งนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากร รังนกอีแอ่นจังหวัด
พังงา ลงนามประกาศเรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัด พังงา (นอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย ลงวันที่ 13 ส.ค. 2564

ประกาศฉบับนี้เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกในท้องที่จังหวัดพังงา เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยกำหนดคุณสมบัติว่า ผู้ยื่นซองประมูลต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลภายในราชอาณาจักรไทย ไม่ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเสนอราคากับจังหวัด หรือเป็นผู้ถูกถอนสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น หรือไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น

‘รังนกพังงา’ไร้ผู้ยื่นประมูล  ส่งอส.เฝ้าเข้ม ยันไม่ซํ้ารอย ‘พัทลุง’

กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 23 ก.ย. 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฎมีผู้ยื่นประมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ การประมูลสัมปทานเก็บรังนกท้องที่จังหวัดพังงาตามประกาศครั้งนี้ กำหนดให้เก็บในพื้นที่ 13 เกาะประกอบด้วย เขตอ.เมืองพังงา คือ 1. เกาะเขาแดง 2. เกาะตั้งเลน เขตอ.เกาะยาว คือ 3. เกาะปะไหล้ หรือเกาะปาไหล้ใหญ่ 4. เกาะติเหรอะ หรือเกาะติโหละใหญ่ 5. เกาะลิเป้ใหญ่ 6. เกาะลิเป้น้อย 7.เกาะจาบังหรือเกาะเหลาจาบัง 8. เกาะกาหลาดใหญ่ 9. เกาะกาหลาดน้อย 10. เกาะปะไหล้ น้อย 11. เกาะดอกไม้ 12. เกาะนอกน้อย 13. เกาะเหลาไป

สถิติการจัดเก็บรังนกในพื้นที่จังหวัดพังงา ช่วง 2559-2563 เก็บได้ทั้งสิ้น 1,003.01 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยปีละ 200.60 กิโลกรัม แบ่งเป็นชนิดที่ 1 เก็บได้ 512.99 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยปีละ 102.60 กิโลกรัม ชนิดที่ 2 เก็บได้ 490.02 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยปีละ 98.00 กิโลกรัม

การประมูลรังนกของพังงารอบก่อน 14 ส.ค. 2558 บ.รังนกอันดามันเป็นผู้ชนะประมูลด้วยราคาสูงสุดที่ 180 ล้านบาท จากราคากลางกำหนดไว้ 83 ล้านบาท สูงกว่าคู่แข่งอีก 2 รายที่เสนอราคา 104.99 ล้านบาท และ 85 ล้านบาท

โดยสัมปทานเดิมหมดตั้งแต่ปลายปี 2557 และมีประกาศประมูลครั้งแรกเมื่อมี.ค. 2558 จำนวน 31 เกาะ กำหนดราคากลาง 369.24 ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นประมูล ประกาศครั้งที่สอง ลดราคากลางเหลือ 204.285 ล้านบาท ก็ยังไม่มีผู้ยื่นประมูล จึงปรับราคากลางลงเหลือ 83 ล้านบาท และตั้งกรรมการจัดหาผู้รับสัมปทานรังนกด้วยวิธีพิเศษ จึงได้ผู้ประมูลรายดังกล่าว 

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,719 วันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ.2564