"สุริยะ" สั่ง กรอ. ยกระดับผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

27 ก.ย. 2564 เวลา 5:36 น. 36

สุริยะ สั่ง กรอ. ยกระดับบผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบายส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจาก ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด และสร้าง จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI)

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความ เป็น Digital Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดี กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และในปีงบประมาณ 2564 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 34 โรงงาน โดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งดำเนินการไปควบคู่ กับให้คำปรึกษา และเข้ารับการตรวจประเมินโรงงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปและกลุ่ม มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติโดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 25 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 1 โรงงาน เหรียญทอง จำนวน 20 โรงงาน เหรียญเงิน จำนวน 2 โรงงาน และเหรียญทองแดง จำนวน 2 โรงงาน

ยกระดับผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

กรอ. จึงจัดพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือจากทั้งผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย รวมถึงผู้รับบำบัดและกำจัดกากของเสีย ซึ่งในปี 2562 กรอ. ได้พัฒนาระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI : Artificial Intelligence) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขออนุญาต นำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและลด ขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ กรอ. ยังคงเร่งผลักดันโรงงานให้มีการพัฒนามาตรฐานเพื่อ เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการของเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง